تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

طراحي سيستم مكنده غلات


طراحي سيستم مكنده غلات

عنوان پروژه: طراحي سيستم مكنده غلات

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 84

شرح مختصر:

اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه در آن سيستم فشار منفي و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است.

دراين پروژه با تكيه بر اصول علمي و بيان تئوريهاي مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نياز براي كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.

در آخر با محسبات انجام گرفته يك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پيوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نيز فولاد تجارتي انتخاب شد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه وتاريخچه

1-1- مقدمه و تاريخچه : [1]....................................................................................... 1

فصل دوم

سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي

2-1- مقدمه: [1]........................................................................................................... 2

2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1]................................................................................. 2

2-3- صنايع و مواد: [1] ............................................................................................. 3

2-4- طريقه انتقال: [1]................................................................................................. 3

2 2-4-1- فاز رقيق:.................................................................................................... 4

2-4-2- فاز غليظ..................................................................................................... 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا.................................................................................. 4

2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي................................................................................. 4

فصل سوم

انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي

3-1- مقدمه: [1]........................................................................................................... 5

3-2- سيستم هاي بسته: [1]........................................................................................ 6

3-3- سيستم هاي باز: [1]........................................................................................... 7

3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت............................................................................. 7

3-3-2- سيستم هاي فشار منفي.............................................................................. 8

فصل چهارم

انتقال دسته اي

4-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 10

4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1]........................................................................... 10

4-3- سيستم هاي ضرباني: [1]................................................................................. 11

فصل پنجم

اهميت ويژگي هاي مواد

5-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 13

5-2- چسبندگي: [1]................................................................................................... 13

5-3- قابليت احتراق: [1]............................................................................................ 13

5-4- رطوبت: [1]....................................................................................................... 13

5-5- سايش و فرسايش: [1]..................................................................................... 14

5-6- شكنندگي: [1].................................................................................................... 14

5-7- نقطه ذوب پايين: [1]......................................................................................... 15

5-8- پرتوزايي: [1].................................................................................................... 15

فصل ششم

اجزاء سيستم

6-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 16

6-2- تامين كردن هوا: [1]......................................................................................... 16

6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا..................................................... 16

6-2-1-1- فن ها............................................................................................... 18

6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده...................................................................... 18

6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا................................................... 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها.......................................................................... 19

6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور.............................................................. 19

6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان............................................................ 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون................................................................ 20

6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي)................................................................. 20

6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي ...................................................................... 21

6-2-3- قدرت مورد نياز....................................................................................... 21

6-3- خطوط لوله: [1]................................................................................................ 23

6-3-1- ضخامت ديواره........................................................................................ 23

6-3-2- جنس لوله ها............................................................................................ 24

6-3-2-1- بهداشت............................................................................................ 24

6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي.......................................................................... 25

6-3-2-3- سايش سطوح................................................................................... 25

6-3-3- سطح تمام شده ....................................................................................... 25

6-3-4- خمها......................................................................................................... 26

فصل هفتم

جريان گاز- جامد

7-1- مقدمه:[1]................................................................................................... 28

7-2- قطر داخلي لوله: [1]...................................................................................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1].......................................................................................... 28

7-4- فشار قابل دسترسي: [1].............................................................................. 29

7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1]....................................................................... 29

7-6- خصوصيات مواد: [1]................................................................................... 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 31

8-2- سرعت انتقال: [1]............................................................................................. 31

8-3- نرخ بارگيري يكنواخت:[1]......................................................................... 32

8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1]................................................................................. 33

فصل نهم

شرايط لازم براي هوا

9-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 36

9-2- فشار موجود: [1]............................................................................................. 36

9-3- دبي حجمي: [1]................................................................................................. 38

9-4- تاثير سرعت: [1]............................................................................................... 38

9-5- اثرات تراكم پذيري: [1].................................................................................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا..................................................................................... 40

9-5-2- تاثيرات مواد............................................................................................. 40

9-6- دبي حجمي: [1]................................................................................................. 41

9-6-1- ادامه فرمولها........................................................................................... 41

9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله................................................................................. 42

9-6-3- قانون گاز ايده آل..................................................................................... 43

9-6-4- تاثيرات فشار............................................................................................ 45

9-6-5- تاثيرات سيستم......................................................................................... 46

9-7- تعيين سرعت: [1]............................................................................................. 48

9-7-1- روابط عملكرد.......................................................................................... 48

9-8- تاثيرات ارتفاع: [1]............................................................................................ 48

9-8-1- فشار اتمسفري......................................................................................... 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]...................................................................................................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]......................................................................................... 50

10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها................................................... 51

10-2-1-1- سرعت هوا.................................................................................... 51

10-2-1-2- چگالي هوا...................................................................................... 51

10-2-1-3- ويسكوزيته هوا.............................................................................. 52

10-2-1-4- ضريب اصطكاك........................................................................... 52

10-2-2- روابط افت فشار.................................................................................. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف......................................................................... 52

10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله................................................................. 54

10-2-2-3- خمها.............................................................................................. 54

10-2-3- تاثيرات دبي هوا................................................................................... 56

10-2-4- تاثيرات طول لوله................................................................................. 56

10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله................................................................... 57

10-2-6- افت فشار كلي...................................................................................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]......................................................................... 59

فصل يازدهم

طراحي سيستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]......................................................................................... 60

11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]....... 61

11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان]......................................................................... 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان]................................................ 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]................................................................................ 65

11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان]...................................................................... 67

11-6-1- افت طولي............................................................................................. 67

11-6-2- افت موضعي........................................................................................ 68

11-6-3- طول معادل.......................................................................................... 69

فصل دوازدهم

نتيجه گيري، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]......................................................................................... 71

12-2- نتايج: [نگارندگان]........................................................................................... 71

12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان].............................................................................. 71

12-4- پيشنهادات: [نگارندگان].................................................................................. 72

پيوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek............................................... 73

منابع........................................................................................................................... 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1]............................................................ 5

3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1].................................... 6

3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1]............................................................. 7

3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1]................................................................. 8

3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1].................................................. 9

فصل چهارم

4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1]....................................................... 11

4-2- سيستم ضرباني: [1]....................................................................................... 11

4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1]......................................................... 12

فصل ششم

6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1]............................................................. 17

6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1]............................................. 17

6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1].......................................................... 19

6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1].................... 26

فصل هشتم

8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1]34

8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1]. 34

فصل نهم

9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1]............................... 38

فصل دهم

10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1]......................................................... 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1].............................. 20

6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار

پايين: [1]..................................................................................................................... 22

6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1]............................................................. 22

فصل نهم

9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1]..................................................... 42

9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار

پايين: [1]..................................................................................................................... 45

9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1]..................... 45

9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1].................. 46

9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1].................................... 48

فصل دهم

10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1]................................................. 54

10-2- ضريب براي خمهاي :[1].......................................................................... 55

10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1]............................................................. 55

10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1].......................................................... 56

10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1]................................... 57

10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1]............................................. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت ديواره براي لوله با قطر اسمي 4 in : [1]...................... 25


مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 88

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

"اد ممبر بینهایت" {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت و بازكردن پاپ آپ از روي سايت و وبلاگ شاید شما حوصله خواندن متن های طولانی را نداشته باشید اما بعضی مواقع 5 دقیقه خواندن یک متن تاثیر فوق العاده ای بر سایت یا وبلاگ شما داشته ...

آموزش دریافت شارژ رایگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

دیگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشید!!! به راحتی هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوری که میخواهید دریافت نمایید. توجه:این آموزش، کدهایی که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دریافت می کنید،نیست.(شارژ هرمی نیست.) دریافت شارژ به صورت آنی، بدون هیچ گونه ...

مجموعه "صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه

"محتوای این مجموعه را حتما با دیگر مجموعه های موجود در اینترنت مقایسه کنید" با تهیه این مجموعه می توانید به مطالب زیر دسترسی داشته باشید: 1. یک کتابچه 40 صفحه ای در زمینه احداث کارگاه جوراب بافی (تجربه شخصی دوران راهبی). 2.کتاب 732 صفحه ای "کار آفرینی" (کتابی فوق ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم مصرف را ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت کنید. آپدیت :27 مهر 95 +2 پک هدیه 60 هزار ایمیل فعال و بانک شماره های تلگرام . 75 درصد سود شما ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

در آمد اینترنتی | کسب درامد از اینترنت

در آمد اینترنتی | کسب درامد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط کسانی ایجاد شده اند که ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

از جمله اطلاعاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی، ضبط مکالمات شخص مورد هدف و ارسال آن به ایمیل، ضبط صداهای محیط اطراف تلفن و ارسال به ایمیل، پیدا کردن موقعیت تلفن با GPS، ارسال تمامی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

آموزش آسان ساختن نرم افزار اندروید

آموزش آسان ساختن نرم افزار اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی نرم افزار برنامه ساز اندروید آپدیت جدید ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500 نسخه دیگر به فروش ...

ICDL2 - سوال کتبی ( سری اول )

ICDL2 - سوال کتبی ( سری اول )

یکی از مهمترین معضلات کارآموزان فنی و حرفه ای نداشتن منبع موثق در موضوع امتحانات پایان ترم می باشد این مهم ما را بر آن داشت تا سوالات وارده را بر اساس اولویت مطرح شده در آزمون های هماهنگ جمع آوری و در قالب فایل pdf منتشر کنیم . تعداد سوال : 40 عدد به همراه جواب تعداد صفحات : 4 ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا اغلب ثروتمندان تحصیلات کمی دارند؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ راه های ثروتمند شدن شما کدام ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

بهترین و فوق العاده ترین پکیج اموزشی انالیز ترکیبی و احتمال که در قالب جزوه تقدیم شما دوستان عزیز میشه!!!!! برای اولین بار و تنها در ijozve این جزوه اموزشی فوق العاده را با تخفیف ویژه 50% و به صورت کاملا اورجینال تهیه کرده و از ان لذت ببرید.. کافی فقط یک بار امتحان کنید تا ببینید ...

ردیاب حرفه ای

ردیاب حرفه ای

بلاخره برنامه ردیاب حرفه ای موبایل ساخته شد 50%تخفیف فقط برای امروز پیشنهاد ویژه برای کاربران اندروید توضیحات نرم افزار نرم افزار ردیاب حرفه ای به شما امکان ردیابی افراد بروی نقشه را خواهد داد.... ردیابی لحظه ب لحظه فرزندان خود بروی نقشه میخوای دوستتو ...

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی) ⊷قـابـلیـت هـای شگـفـت انـگیـز ⊶ نرم افزار مدیریت کانال تلگرام چیست؟! نرم افزار منحصر بفرد و انحصاری برای مدیریت ساده و حرفه ای کانال تلگرام میباشد. این نرم افزار با شرایط و کیفیت عالی آماده بهره برداری ...

پاورپوینت مسئله شر (پاورپوینت اندیشه اسلامی 1)

پاورپوینت مسئله شر (پاورپوینت اندیشه اسلامی 1)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 موضوع : پاورپوینت مسئله شر مباحث موجود در پاورپوینت : - تعریف و اقسام شر - راه حل های مسئله شرور - شر لازمه جهان مادی - اشکال کمتر بودن خیرات نسبت به شرور - شر ناشی از آزادی انسان ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... مهم نیست فقط به این نکته توجه کنید که یک مغازه ی فرضا فرش فروشی یا یک مغازه ی کامپیوتر فروشی در روز چند مشتری وارد ...

تحقیق کامل درمورد مدرسه

تحقیق کامل درمورد مدرسه

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشها درمورد مدرسه را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... در این تحقیق توضیحات کاملی در مورد مدرسه بیان می شود . مدرسه مکان آموزشی است که ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت این برنامه ساخت شماره مجازی نیست به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران ...

مقاله و پاورپوینت اثر باد بر روی ساختمانهای بلند

مقاله و پاورپوینت اثر باد بر روی ساختمانهای بلند

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول مقاله و پاورپوینت تخصصی کارشناسی ارشد گرایش زلزله موضوع مقاله و پاورپوینت : اثر باد بر روی ساختمانهای بلند و معرفی سیستم دیاگرید برای مقابله با آن مباحث موجود در پاورپوینت : - آوار تولید شده از باد - نیروی ...

پاورپوینت مهاربندی کلان یا mega bracing (سمینار درس

پاورپوینت مهاربندی کلان یا mega bracing (سمینار درس

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول پاورپوینت ارشد زلزله سمینار درس سازه های بلند موضوع سمینار : مهاربندی کلان یا Mega Bracing مباحث موجود در پاورپوینت : - تاریخچه سازه های بلند - نمونه ای از سیستم های سازه ای رایج برای سازه های بلند - Mega Bracing - ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما