آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 577
  • بازدید دیروز : 2800
  • بازدید کل : 3358973

بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان


بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

عنوان: بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 120

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد 50 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش­نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع­آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیۀ تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون آزمون T براي گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویاي آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از نوع عقلانی می‌باشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آن‌ها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05) به علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05) همین طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

 فهرست مطالب

چکیده1

فصل اولکلیات پژوهش.........................................................................2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-4-اهداف پژوهش7

1-5-پرسش‌های اساسی پژوهش8

1-6-فرضیه‌های پژوهش..8

1-7-متغییرهای پژوهش...9

1-8-تعاریف و اصطلاحات...9

1-9-روش پژوهش...11

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش12

2-1-مقدمه...13

2-2-فرهنگ سازمانی ...14

2-2-1-مفهوم فرهنگ....14

2-2-2-تعریف فرهنگ..15

2-2-3-ویژگی‌های فرهنگ..16

2-2-4-تعریف سازمان..17

2-2-5-مفهـوم فـرهنگ سازمان18

2-2-6-تعریف فرهنگ سازمانی..18

2-2-7-ویژگیهای فرهنگ سازمانی.

2-2-8-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان...21

2-2-9-چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی..24

2-2-10-نقش فرهنگ...25

2-2-11-قدرت فرهنگ...27

2-2-12-فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌فرهنگها..28

2-2-13-فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار..29

2-2-14-فضا (جو) سازمانی. 30

2-2-15-عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان...32

2-2-16-انواع فرهنگ سازمـان..33

2-2-17-الگوی نوع شخصیت مدیریت......36

2-2-18-نقش دانشگاه در توسعه فرهنگي....37

2-2-19-جمع بندی فرهنگ سازمانی.......38

2-3-رضایت شغلی...40

2-3-1-تعاريف رضايت شغلي...41

2-3-2-ابعاد رضايت شغلي....44

2-3-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي..........45

2-3-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي.....50

2-3-5-سازش شغلي..53

2-3-6-موفقيت شغلي...55

2-3-7-بيگانگي شغلي....61

2-3-8-سنجش رضایت شغلی..62

2-3-9-مسائل حل نشده در رضایت شغلی.....62

2-4-پیشینه پژوهش....64

فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌..............................................................67

3-1-مقدمه‌......68

3-2- روش‌ پژوهش‌....68

3-2-1-روش‌های اصلی....69

3-2-2-روش‌های فرعی..70

3-3- متغیرهای پژوهش...70

3-4-جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه...70

3-4-1- روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها...70

3-4-2-حجم نمونه و روش اندازه گیری....71

3-4-2-1-دلایل نمونه گیری..72

3-4-3- جامعه آماری.....72

3-5-ابزار جمع آوری داده‌ها...72

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)..........73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...74

3-7-1- ضریب همبستگی .......74

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 74

3-7-3-ضریب تشخیص.... 75

3-7-4-آزمونt.............75

3-7-5-مدل یابی معادلات ساختاری.....76

3-7-5-1- شاخص GFI...78

3-7-5-2- شاخص برازندگی AGFI......78

3-7-5-3-شاخص RMSEA..78

3-7-5-4-شاخص NFI...78

3-7-5-5- شاخص CFI....78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................79

4-1- مقدمه.......80

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها..81

4-3- آزمون فرضیه‌ها....89

4-3-1-آزمون فرضیه 1......89

4-3-1-1-آزمون ANOVA....89

4-3-1-2-ضریب همبستگی پیرسون..89

4-3-2-آزمون فرضیه 2...90

4-3-2-1-آزمون ANOVA..90

4-3-2-2-ضریب تشخیص..90

4-3-3-آزمون فرضیه 3......90

4-3-3-1-آزمون ANOVA....91

4-3-4-آزمون فرضیه 4...91

4-3-4-1-آزمون ANOVA..91

4-3-4-2-ضریب همبستگی پیرسون.....91

4-3-5-آزمون فرضیه 5...92

4-3-5-1-آزمون ANOVA..92

4-3-6-آزمون فرضیه 6...92

4-3-6-1-آزمون ANOVA..93

4-3-7-آزمون فرضیه 7......93

4-3-7-1-آزمون ANOVA93

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری................................................................94

5-1- مقدمه.............95

5-2-نتایج وپیشنهادات حاصل ازآزمون فرضیه‌ها......95

5-3-محدودیت‌ها و پیشنهادها..97

منابع وماخذ...........98

پیوست­ها.....................................100

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان..........81

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان....82

جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان...83

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان..84

جدول 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان.....85

جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان........86

جدول 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

جدول 4-8 توزیع فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

جدول 4-9- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 1.........89

جدول 4-10- نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1...........89

جدول 4-11-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......90

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 3......91

جدول 4-13- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 4......91

جدول 4-14-نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 4.....................91

جدول 4-15-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 5.......92

جدول 4-16-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2........93

جدول 4-17-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......93

 فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

 شکل 1-1-روابط بین متغیرهای پژوهش............9

شکل 2-1- مدل هريسون و هندي....................35

شکل 2-2-طراحي یک مدل فرهنگ سازماني...........35

شکل 2-3-یک مدل مفهومی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی وتاثیرآن بررضایت شغلی کارکنان یک دانشگاه......36

شکل 2-4-نحوه شكل‌گیری فرهنگ سازمانی.............36

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 4-1-درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.....81

نمودار 4-2 درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان..82

نمودار 4-3 درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان....83

نمودار 4-4 درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان...84

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان....85

نمودار 4-6 درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان.....86

نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

نمودار 4-8 درصد فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 140

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

جزوه انتگرال مهندس امیر مسعودی

جزوه انتگرال مهندس امیر مسعودی

جزوه انتگرال و سری مسعودی که شما را در کوتاه ترین زمان‌ ممکن و بی نیاز از مشاهده مستقیم dvd های پر حجم و زمان بر استاد به تسلط 100% در این مبحث میرسونه!!!!!! برای اولین بار و تنها در ijozve این مبحث را با تخفیف ویژه 50% و به صورت کاملا اورجینال تهیه کرده و از ان لذت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود تمامی محصولات عباس منش

دانلود تمامی محصولات عباس منش

دانلود تمامی محصولات عباس منش شما میتوانید با خرید این پکیج تمام آموزش های عباس منش رو دریافت کنید. محصولات موجود در پکیچ : دانلود رایکان دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم دانلود رایگان قانون آفرینش استاد عباس منش دانلود رایگان دوره تندخوانی، تقویت حافظه و شیوه ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

جزوه های دروس مهندس عمران

جزوه های دروس مهندس عمران

جزوه های دروس مهندس عمران این مجموعه شامل جزوات زیر است : جزوه بارگذاریجزوه بتن 1 و 2جزوه دیفرانسیلجزوه راهسازیجزوه زبان تخصصیجزوه کامل ریاضیات مهندسی 1 و 2جزوه سد های خاکی جزوه سیالاتجزوه استاتیک جزوه بازرسی جوشجزوه تاسیسات مکانیکی و برقیجزوه تحلیل سازه ها - روش اجزاء ...

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 380نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 380نمونه سوال با جواب قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان ...

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، 1992) روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد دارد نمونه منبع فارسی دارد تعداد سوالات:10 سوال با طیف لیکرت ابعاد:عجین شدن با کار،تعامل درونی در کار،لذت از کار فایل:word دسته بندی:پرسشنامه رفتار سازمان،پرسشنامه منابع ...

دانلود نرم افزاربرنامه ساز طلایی اندروید +آموزش

دانلود نرم افزاربرنامه ساز طلایی اندروید +آموزش

دانلود برنامه ساز طلایی اندروید نسخه PRO بیش از 100دانلود تا حالا و با رضایت 100% تماس های زیادی در مورد آموزش استفاده از این نرم افزار را داشتیم با توجه، بر آن شدیم تا طریقه استفاده از این نرم افزار و گذاشتن آن در مارکت اندروید را کاملا تصویری و جزء به جزء برای شما آموزش دهیم ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول اداری سازمان مسعود

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول اداری سازمان مسعود

در این بخش خلاصه کامل کتاب مدیریت تحول اداری سازمان با رویکرد پژوهشی به نظام اداری ایران تالیف مسعود احمدی را با فرمت PDF در 58 صفحه با کیفیت عالی مخصوص دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور آماده دانلود کرده ایم،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما