آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 659
  • بازدید دیروز : 2650
  • بازدید کل : 1640683

بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان


بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

عنوان: بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 120

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد 50 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش­نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع­آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیۀ تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون آزمون T براي گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویاي آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از نوع عقلانی می‌باشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آن‌ها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05) به علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05) همین طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

 فهرست مطالب

چکیده1

فصل اولکلیات پژوهش.........................................................................2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-4-اهداف پژوهش7

1-5-پرسش‌های اساسی پژوهش8

1-6-فرضیه‌های پژوهش..8

1-7-متغییرهای پژوهش...9

1-8-تعاریف و اصطلاحات...9

1-9-روش پژوهش...11

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش12

2-1-مقدمه...13

2-2-فرهنگ سازمانی ...14

2-2-1-مفهوم فرهنگ....14

2-2-2-تعریف فرهنگ..15

2-2-3-ویژگی‌های فرهنگ..16

2-2-4-تعریف سازمان..17

2-2-5-مفهـوم فـرهنگ سازمان18

2-2-6-تعریف فرهنگ سازمانی..18

2-2-7-ویژگیهای فرهنگ سازمانی.

2-2-8-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان...21

2-2-9-چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی..24

2-2-10-نقش فرهنگ...25

2-2-11-قدرت فرهنگ...27

2-2-12-فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌فرهنگها..28

2-2-13-فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار..29

2-2-14-فضا (جو) سازمانی. 30

2-2-15-عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان...32

2-2-16-انواع فرهنگ سازمـان..33

2-2-17-الگوی نوع شخصیت مدیریت......36

2-2-18-نقش دانشگاه در توسعه فرهنگي....37

2-2-19-جمع بندی فرهنگ سازمانی.......38

2-3-رضایت شغلی...40

2-3-1-تعاريف رضايت شغلي...41

2-3-2-ابعاد رضايت شغلي....44

2-3-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي..........45

2-3-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي.....50

2-3-5-سازش شغلي..53

2-3-6-موفقيت شغلي...55

2-3-7-بيگانگي شغلي....61

2-3-8-سنجش رضایت شغلی..62

2-3-9-مسائل حل نشده در رضایت شغلی.....62

2-4-پیشینه پژوهش....64

فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌..............................................................67

3-1-مقدمه‌......68

3-2- روش‌ پژوهش‌....68

3-2-1-روش‌های اصلی....69

3-2-2-روش‌های فرعی..70

3-3- متغیرهای پژوهش...70

3-4-جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه...70

3-4-1- روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها...70

3-4-2-حجم نمونه و روش اندازه گیری....71

3-4-2-1-دلایل نمونه گیری..72

3-4-3- جامعه آماری.....72

3-5-ابزار جمع آوری داده‌ها...72

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)..........73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...74

3-7-1- ضریب همبستگی .......74

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 74

3-7-3-ضریب تشخیص.... 75

3-7-4-آزمونt.............75

3-7-5-مدل یابی معادلات ساختاری.....76

3-7-5-1- شاخص GFI...78

3-7-5-2- شاخص برازندگی AGFI......78

3-7-5-3-شاخص RMSEA..78

3-7-5-4-شاخص NFI...78

3-7-5-5- شاخص CFI....78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................79

4-1- مقدمه.......80

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها..81

4-3- آزمون فرضیه‌ها....89

4-3-1-آزمون فرضیه 1......89

4-3-1-1-آزمون ANOVA....89

4-3-1-2-ضریب همبستگی پیرسون..89

4-3-2-آزمون فرضیه 2...90

4-3-2-1-آزمون ANOVA..90

4-3-2-2-ضریب تشخیص..90

4-3-3-آزمون فرضیه 3......90

4-3-3-1-آزمون ANOVA....91

4-3-4-آزمون فرضیه 4...91

4-3-4-1-آزمون ANOVA..91

4-3-4-2-ضریب همبستگی پیرسون.....91

4-3-5-آزمون فرضیه 5...92

4-3-5-1-آزمون ANOVA..92

4-3-6-آزمون فرضیه 6...92

4-3-6-1-آزمون ANOVA..93

4-3-7-آزمون فرضیه 7......93

4-3-7-1-آزمون ANOVA93

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری................................................................94

5-1- مقدمه.............95

5-2-نتایج وپیشنهادات حاصل ازآزمون فرضیه‌ها......95

5-3-محدودیت‌ها و پیشنهادها..97

منابع وماخذ...........98

پیوست­ها.....................................100

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان..........81

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان....82

جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان...83

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان..84

جدول 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان.....85

جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان........86

جدول 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

جدول 4-8 توزیع فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

جدول 4-9- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 1.........89

جدول 4-10- نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1...........89

جدول 4-11-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......90

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 3......91

جدول 4-13- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 4......91

جدول 4-14-نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 4.....................91

جدول 4-15-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 5.......92

جدول 4-16-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2........93

جدول 4-17-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......93

 فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

 شکل 1-1-روابط بین متغیرهای پژوهش............9

شکل 2-1- مدل هريسون و هندي....................35

شکل 2-2-طراحي یک مدل فرهنگ سازماني...........35

شکل 2-3-یک مدل مفهومی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی وتاثیرآن بررضایت شغلی کارکنان یک دانشگاه......36

شکل 2-4-نحوه شكل‌گیری فرهنگ سازمانی.............36

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 4-1-درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.....81

نمودار 4-2 درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان..82

نمودار 4-3 درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان....83

نمودار 4-4 درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان...84

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان....85

نمودار 4-6 درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان.....86

نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

نمودار 4-8 درصد فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 19

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 18 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! اگر هدف شما، کسب ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 18 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این ...

پایان نامه طراحی خانه کودک

فصل اول : مطالعات پایه و زمینه 1-1) بخش اول (پایه ): برخورد روانشناسانه با موضوع 1-1-1) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی 1-1-2) مراحل رشد کودک 1-1-2-1)خصوصیات کودک 3 ساله 1-1-2-2) خصوصیات کودک 5-4 ساله 1-1-2-3) خصوصیات کودک 6 ساله 1-1-3) کاردانی کودک 1-1-4) کودک و بازی 1-1-4-1) تاریخچه بازی 1-1-4-2) تعریف ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

زیست گیاهی دکتر ارام فر

زیست گیاهی دکتر ارام فر

کتاب زیست گیاهی دکتر ارام فر بهترین مدرس درس زیست کنکور را هم اکنون بدون نیاز به تهیه فیزیکی ان ، از ما تهیه کنید و از ان لذت ببرید.... ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

دانلود فیلم آموزش روابط زناشویی

دانلود فیلم آموزش روابط زناشویی

نام محصول: فیلم آموزش روابط زناشویی زمان (دقیقه) : 120 قالب فایل : MP4 برای افراد بالای 18 سال این فیلم که چندی پیش در ایران توسط متخصصان با مجوز وزارت بهداشت و وزارت ارشاد تهیه شده به بسیاری از مسائل مهم که بیشتر افراد از آن بی خبرند اشاره می کند و همچنین برای فهم بیشتر موضوعات ...

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

قیمت فقط4000تومان ولی در بسیاری از سایت های دیگر و سودجو به قیمت ۱۰ هزار توماننرم افزار اتوماتیک ارسال انبوه تلگرام به ارزش ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان آموزش کامل بصورت تصویری بعلاوه تمامی نرم افزار ها۲ دریافت نرم افزار تولید شماره مجازی رایگان بانک شماره موبایل کل کشور به تفکیک مشاغل ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

بدون شک یکی از مهمترین کتابهایی که علی الخصوص در کنکورهای مختلف ازش استفاده میشه همین کتاب 1100 لغت بارونزه که از نظر طراحان سوال هر سال جایگاه خودش رو در قسمت واژگان کنکور داره و چندین سوال مهم واژگان از این کتاب طراحی میشه ، به جز کنکور باید به ازمونهای بین المللی زبان نیز ...

جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه, دراین بخش جزوه و نکات مهم متون فقه را برای شما قرار دادیم باخواندن این خلاصه و نکات مهم دیگر نیازی به خواندن کتابهای پر حجم متون فقه ندارید . ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...

پاور پوینت گوناگونی جانداران

پاور پوینت گوناگونی جانداران

پاور پوینت گوناگونی جانداران بسیار مفید با افکت و مطالب آموزنده اهمیت طبقه بندی در زندگی روزانه ، طبقه بندی های مختلفی را می بینید . کتاب های کتابخانه ، اجناس فروشگاه ، داروهای داروخانه و مطالب صفحه های روزنامه ، هر کدام به روش خاصی طبقه بندی شذده اند . طبقه بندی کردن باید ...

دانلود رایگان پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال1396

دانلود رایگان پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال1396

امروز برای شما آینده سازان عزیزم پیک نوروزی سال 1396 را آماده کرده ایم که در ادامه میتونید دانلود کنید. پیشاپیش عید نوروز را به همه شما عزیزان تبریک می گویم پیک نوروزی سال 96 پایه ششم دارای 20 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین ...

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

یکی از قدیمی ترین روش هایی که از زمان های بسیار دور تا به امروز برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و ارسال سیگنال های مورد نظر به ضمیر ناخودآگاه، برای خلق تغییرات مطلوب و ایده آل در زندگی، مورد استفاده قرار میگرفته، استفاده از عبارت عای تاکیدی مثبت بوده است. عبارت های تاکیدی در ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان
فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما