لامپ فوق کم مصرف پاک نور
http://kia-ir.ir

بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان


بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

عنوان: بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 120

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد 50 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش­نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع­آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیۀ تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون آزمون T براي گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویاي آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از نوع عقلانی می‌باشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آن‌ها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05) به علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05) همین طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

 فهرست مطالب

چکیده1

فصل اولکلیات پژوهش.........................................................................2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-4-اهداف پژوهش7

1-5-پرسش‌های اساسی پژوهش8

1-6-فرضیه‌های پژوهش..8

1-7-متغییرهای پژوهش...9

1-8-تعاریف و اصطلاحات...9

1-9-روش پژوهش...11

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش12

2-1-مقدمه...13

2-2-فرهنگ سازمانی ...14

2-2-1-مفهوم فرهنگ....14

2-2-2-تعریف فرهنگ..15

2-2-3-ویژگی‌های فرهنگ..16

2-2-4-تعریف سازمان..17

2-2-5-مفهـوم فـرهنگ سازمان18

2-2-6-تعریف فرهنگ سازمانی..18

2-2-7-ویژگیهای فرهنگ سازمانی.

2-2-8-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان...21

2-2-9-چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی..24

2-2-10-نقش فرهنگ...25

2-2-11-قدرت فرهنگ...27

2-2-12-فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌فرهنگها..28

2-2-13-فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار..29

2-2-14-فضا (جو) سازمانی. 30

2-2-15-عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان...32

2-2-16-انواع فرهنگ سازمـان..33

2-2-17-الگوی نوع شخصیت مدیریت......36

2-2-18-نقش دانشگاه در توسعه فرهنگي....37

2-2-19-جمع بندی فرهنگ سازمانی.......38

2-3-رضایت شغلی...40

2-3-1-تعاريف رضايت شغلي...41

2-3-2-ابعاد رضايت شغلي....44

2-3-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي..........45

2-3-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي.....50

2-3-5-سازش شغلي..53

2-3-6-موفقيت شغلي...55

2-3-7-بيگانگي شغلي....61

2-3-8-سنجش رضایت شغلی..62

2-3-9-مسائل حل نشده در رضایت شغلی.....62

2-4-پیشینه پژوهش....64

فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌..............................................................67

3-1-مقدمه‌......68

3-2- روش‌ پژوهش‌....68

3-2-1-روش‌های اصلی....69

3-2-2-روش‌های فرعی..70

3-3- متغیرهای پژوهش...70

3-4-جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه...70

3-4-1- روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها...70

3-4-2-حجم نمونه و روش اندازه گیری....71

3-4-2-1-دلایل نمونه گیری..72

3-4-3- جامعه آماری.....72

3-5-ابزار جمع آوری داده‌ها...72

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)..........73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...74

3-7-1- ضریب همبستگی .......74

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 74

3-7-3-ضریب تشخیص.... 75

3-7-4-آزمونt.............75

3-7-5-مدل یابی معادلات ساختاری.....76

3-7-5-1- شاخص GFI...78

3-7-5-2- شاخص برازندگی AGFI......78

3-7-5-3-شاخص RMSEA..78

3-7-5-4-شاخص NFI...78

3-7-5-5- شاخص CFI....78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................79

4-1- مقدمه.......80

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها..81

4-3- آزمون فرضیه‌ها....89

4-3-1-آزمون فرضیه 1......89

4-3-1-1-آزمون ANOVA....89

4-3-1-2-ضریب همبستگی پیرسون..89

4-3-2-آزمون فرضیه 2...90

4-3-2-1-آزمون ANOVA..90

4-3-2-2-ضریب تشخیص..90

4-3-3-آزمون فرضیه 3......90

4-3-3-1-آزمون ANOVA....91

4-3-4-آزمون فرضیه 4...91

4-3-4-1-آزمون ANOVA..91

4-3-4-2-ضریب همبستگی پیرسون.....91

4-3-5-آزمون فرضیه 5...92

4-3-5-1-آزمون ANOVA..92

4-3-6-آزمون فرضیه 6...92

4-3-6-1-آزمون ANOVA..93

4-3-7-آزمون فرضیه 7......93

4-3-7-1-آزمون ANOVA93

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری................................................................94

5-1- مقدمه.............95

5-2-نتایج وپیشنهادات حاصل ازآزمون فرضیه‌ها......95

5-3-محدودیت‌ها و پیشنهادها..97

منابع وماخذ...........98

پیوست­ها.....................................100

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان..........81

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان....82

جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان...83

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان..84

جدول 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان.....85

جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان........86

جدول 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

جدول 4-8 توزیع فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

جدول 4-9- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 1.........89

جدول 4-10- نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1...........89

جدول 4-11-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......90

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 3......91

جدول 4-13- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 4......91

جدول 4-14-نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 4.....................91

جدول 4-15-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 5.......92

جدول 4-16-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2........93

جدول 4-17-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......93

 فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

 شکل 1-1-روابط بین متغیرهای پژوهش............9

شکل 2-1- مدل هريسون و هندي....................35

شکل 2-2-طراحي یک مدل فرهنگ سازماني...........35

شکل 2-3-یک مدل مفهومی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی وتاثیرآن بررضایت شغلی کارکنان یک دانشگاه......36

شکل 2-4-نحوه شكل‌گیری فرهنگ سازمانی.............36

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 4-1-درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.....81

نمودار 4-2 درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان..82

نمودار 4-3 درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان....83

نمودار 4-4 درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان...84

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان....85

نمودار 4-6 درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان.....86

نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

نمودار 4-8 درصد فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 5

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 25 دی 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! توجه:این نرم افزار جهت ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 20 دی1395 کسب درامد میلیونی از ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا اغلب ثروتمندان تحصیلات کمی دارند؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ راه های ثروتمند شدن شما کدام ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

جزوه آموزش تند خوانی و تقویت حافظه

جزوه آموزش تند خوانی و تقویت حافظه

توضیحات محصول با مشاهده این فیلم آموزشی شما بطور کامل با جزوه تمرینات تندخوانی و تقویت حافظه آشنا می شوید و می توانید با دانلود جزوه و پرینت آن با کیفت بسیار بالا و بعد از مشاهده کامل ویدئو شروع به انجام تمرینات کرده و سرعت مطالعه خود را چندین برابر کنید. با تمرین زیاد می ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت کنید. آپدیت :27 مهر 95 +2 پک هدیه 60 هزار ایمیل فعال و بانک شماره های تلگرام . 75 درصد سود شما ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران وجود دارد. اگر شما یک دختر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد خود تغییر دهید صحیح است که بیشتر ...

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

یکی از قدیمی ترین روش هایی که از زمان های بسیار دور تا به امروز برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و ارسال سیگنال های مورد نظر به ضمیر ناخودآگاه، برای خلق تغییرات مطلوب و ایده آل در زندگی، مورد استفاده قرار میگرفته، استفاده از عبارت عای تاکیدی مثبت بوده است. عبارت های تاکیدی در ...

آموزش محیط پایپینگ سالیدورک 2 :: DigiMeka

آموزش محیط پایپینگ سالیدورک 2 :: DigiMeka

اموزش پایپینگ تکمیلی در سالید ورک سرفصلهای آموزشی اصول پایپینگ ایجاد پایپینگ افزودن اتصالات و ویرایش آنها ایجاد تیوبینگ ویرایش خط و تغییرات سایز و اتصالات پایپینگ و تیوبینگ تنظیم بایگانی قطعات و بروز رسانی آن تبدیل قطعات سه بعدی به قطعات مورد استفاده در پایپینگ ...

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

این نمونه سوالات برگرفته از کتاب آیت الله سبحانی می باشد که بیش از ده دوره سوالت تستی همراه با پاسخ را در برگرفته است ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

آموزش دانلود و ذخیره تمام موزیک های Spotify در

آموزش دانلود و ذخیره تمام موزیک های Spotify در

در این روش موزیک ها مستقیما از سرور Spotify دانلود می شوند این روش کاملا جدید، بی دردسر و بسیار سریع است آهنگ های دانلودی توسط این روش دارای بالاترین کیفیت هستند ( کیفیت 320K کاملا واقعی ) در این برنامه قادرید تمام موزیک های مورد نظر خود را از اسپوتیفای با کیفیت فوق العاده ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

مجموعه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

مجموعه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده دروس عمومي مشاوره خانوادهمديريت اقتصاد و برنامه ريزي در خانه كاربري كامپيوتر كاربرد و اصول نگهداري لوازم خانگيروانشناسي و تعليم و تربيت كودكانحقوق خانوادهجمعيت، بهداشت و فوريت‌هاي پزشكيپرورش گلهاي زينتي در خانه دكوراسيون و تزئينات ...

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام

این نرم افزار مدیریت کانال چیست؟ نرم افزار منحصربفرد و انحصاری برای مدیریت ساده و حرفه ای کانال تلگرام فراهم شد.این نرم افزار با شرایط و کیفیت عالی آماده بهره برداری توسط ادمین های کانال های تلگرامی باشد و هر نیازمند هر مدیر کانال تلگرامی میباشد برای نظم و دقت در مدیریت ...

آموزش ساخت مدار تقويت آنتن

آموزش ساخت مدار تقويت آنتن

آموزش ساخت مدار تقويت آنتن در اين آموزش شما ياد خواهيد گرفت كه با ساخت مدار هايي قدرت انتن دهي و دريافت و ارسال فركانس ها و امواج را بالا ببريد ...

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید

نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید نرم افزاری جهت کسب در آمد شما از اینترنت تنها نرم افزاری با قابلیت باز کردن پاپ آپ از روی سایت ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما