آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1731
  • بازدید دیروز : 4136
  • بازدید کل : 2184352

بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان


بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

عنوان: بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 120

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام انجام شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد 50 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش­نامه فرهنگ سازمانی هافستد و شاخص توصیف شغلی بودند. داده‌های تحقیق پس از جمع­آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیۀ تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون آزمون T براي گروه‌های مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده، گویاي آن است که فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از نوع عقلانی می‌باشد و رضایت شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است (p<0/05). هم چنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی با توجه به رتبه علمی آن‌ها تفاوت معنادار وجود ندارد (p>0/05) به علاوه نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی و کارکنان و نیز بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/05) همین طور ضریب همبستگی پیرسون نیز مبین وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود (p<0/05).

 فهرست مطالب

چکیده1

فصل اولکلیات پژوهش.........................................................................2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-4-اهداف پژوهش7

1-5-پرسش‌های اساسی پژوهش8

1-6-فرضیه‌های پژوهش..8

1-7-متغییرهای پژوهش...9

1-8-تعاریف و اصطلاحات...9

1-9-روش پژوهش...11

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش12

2-1-مقدمه...13

2-2-فرهنگ سازمانی ...14

2-2-1-مفهوم فرهنگ....14

2-2-2-تعریف فرهنگ..15

2-2-3-ویژگی‌های فرهنگ..16

2-2-4-تعریف سازمان..17

2-2-5-مفهـوم فـرهنگ سازمان18

2-2-6-تعریف فرهنگ سازمانی..18

2-2-7-ویژگیهای فرهنگ سازمانی.

2-2-8-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان...21

2-2-9-چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی..24

2-2-10-نقش فرهنگ...25

2-2-11-قدرت فرهنگ...27

2-2-12-فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌فرهنگها..28

2-2-13-فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار..29

2-2-14-فضا (جو) سازمانی. 30

2-2-15-عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان...32

2-2-16-انواع فرهنگ سازمـان..33

2-2-17-الگوی نوع شخصیت مدیریت......36

2-2-18-نقش دانشگاه در توسعه فرهنگي....37

2-2-19-جمع بندی فرهنگ سازمانی.......38

2-3-رضایت شغلی...40

2-3-1-تعاريف رضايت شغلي...41

2-3-2-ابعاد رضايت شغلي....44

2-3-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي..........45

2-3-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي.....50

2-3-5-سازش شغلي..53

2-3-6-موفقيت شغلي...55

2-3-7-بيگانگي شغلي....61

2-3-8-سنجش رضایت شغلی..62

2-3-9-مسائل حل نشده در رضایت شغلی.....62

2-4-پیشینه پژوهش....64

فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌..............................................................67

3-1-مقدمه‌......68

3-2- روش‌ پژوهش‌....68

3-2-1-روش‌های اصلی....69

3-2-2-روش‌های فرعی..70

3-3- متغیرهای پژوهش...70

3-4-جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه...70

3-4-1- روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها...70

3-4-2-حجم نمونه و روش اندازه گیری....71

3-4-2-1-دلایل نمونه گیری..72

3-4-3- جامعه آماری.....72

3-5-ابزار جمع آوری داده‌ها...72

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)..........73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...74

3-7-1- ضریب همبستگی .......74

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 74

3-7-3-ضریب تشخیص.... 75

3-7-4-آزمونt.............75

3-7-5-مدل یابی معادلات ساختاری.....76

3-7-5-1- شاخص GFI...78

3-7-5-2- شاخص برازندگی AGFI......78

3-7-5-3-شاخص RMSEA..78

3-7-5-4-شاخص NFI...78

3-7-5-5- شاخص CFI....78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................79

4-1- مقدمه.......80

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها..81

4-3- آزمون فرضیه‌ها....89

4-3-1-آزمون فرضیه 1......89

4-3-1-1-آزمون ANOVA....89

4-3-1-2-ضریب همبستگی پیرسون..89

4-3-2-آزمون فرضیه 2...90

4-3-2-1-آزمون ANOVA..90

4-3-2-2-ضریب تشخیص..90

4-3-3-آزمون فرضیه 3......90

4-3-3-1-آزمون ANOVA....91

4-3-4-آزمون فرضیه 4...91

4-3-4-1-آزمون ANOVA..91

4-3-4-2-ضریب همبستگی پیرسون.....91

4-3-5-آزمون فرضیه 5...92

4-3-5-1-آزمون ANOVA..92

4-3-6-آزمون فرضیه 6...92

4-3-6-1-آزمون ANOVA..93

4-3-7-آزمون فرضیه 7......93

4-3-7-1-آزمون ANOVA93

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری................................................................94

5-1- مقدمه.............95

5-2-نتایج وپیشنهادات حاصل ازآزمون فرضیه‌ها......95

5-3-محدودیت‌ها و پیشنهادها..97

منابع وماخذ...........98

پیوست­ها.....................................100

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان..........81

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان....82

جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان...83

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان..84

جدول 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان.....85

جدول 4-6 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان........86

جدول 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

جدول 4-8 توزیع فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

جدول 4-9- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 1.........89

جدول 4-10- نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1...........89

جدول 4-11-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......90

جدول 4-12- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 3......91

جدول 4-13- نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 4......91

جدول 4-14-نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 4.....................91

جدول 4-15-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 5.......92

جدول 4-16-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2........93

جدول 4-17-نتایج حاصل از آزمون ANOVA فرضیه 2......93

 فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

 شکل 1-1-روابط بین متغیرهای پژوهش............9

شکل 2-1- مدل هريسون و هندي....................35

شکل 2-2-طراحي یک مدل فرهنگ سازماني...........35

شکل 2-3-یک مدل مفهومی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی وتاثیرآن بررضایت شغلی کارکنان یک دانشگاه......36

شکل 2-4-نحوه شكل‌گیری فرهنگ سازمانی.............36

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 4-1-درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.....81

نمودار 4-2 درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان..82

نمودار 4-3 درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان....83

نمودار 4-4 درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدام پاسخگویان...84

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به رسته کاری پاسخگویان....85

نمودار 4-6 درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان.....86

نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمتی پاسخگویان..87

نمودار 4-8 درصد فراوانی مربوط به میزان حقوق پاسخگویان....88

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 67

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان احمدی + نمونه سوالات توضیحات: دانلود فایل خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر فاطمه جان احمدی از انتشارات معارف، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور همراه با تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب و آزمون های ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

کسب درآمد از سایت alpari.com و یا iqoption.com . به وسیله اندیکاتور حرفه ای +iqoption شما با استفاده از سیگنال هایی که اندیکاتور به شما میدهد در سایت های باینری اپشن کسب درآمد میکنید برای آشنا شدن بیشتر با نحوه کار این اندیکاتور ما ویدیویی را برای شما تهیه کردیم که میتوانید با تماشای آن با ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط توضیحات را بخوانید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ کمکی نمیتونه بکنه! لطفا، اگر می خواهید در زمان کم و بدون سرمایه ...

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

برنامه ساز طلایی رایگان اندروید با گوشی و

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و کامل نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر آپدیت جدید 15 دی ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم ...

دانلود کتاب راهکارهای هکر ویرایش دوم

دانلود کتاب راهکارهای هکر ویرایش دوم

موضوع:امنیت و شبکه سطح آموزش:پیشرفته نسخه:pdf تعداد صفحات:571 کتاب راهکارهای هکر ویرایش دوم در قالب یک فایل پی دی اف ۵۷۰ صفحه ای و ۱۶ فصل ارایه شده است . آزمایش های انجام گرفته در این کتاب از ویرایش دوم کتاب مشهور The Hacker Playbook 2 گرفته شده است که یکی از پرفروش ترین کتاب های تست نفوذ ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار افزایش فالوور اینستاگرام (تضمینی) نسخه

نرم افزار افزایش فالوور اینستاگرام (تضمینی) نسخه

پست فوق ویژه ! ؛ دوستان عزیز این نرم افزار برای اولین بار در ایران ساخته شده است ! روزانه تا ۲۰۰۰ فالوور ایرانی و فعال دریافت کنید ! بدون نیاز به صرف وقت ! نرم افزار فالوور نامحدود اینستاگرام !! + هدیه ویژه ۴۰ هزار تومانی !!! بیش از ۲۱۰۰۰ فروش موفق و رضایت ۱۰۰ درصدی خریداران ...

مجموعه  صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت!!!

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت!!!

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. توجه:دوستان عزیز و بزرگوار بنا به درخواست های مکرر که به ایمیل بنده شد قیمت این آموزش را با تخفیف 80%درصدی برای شما قرار دادیم تا نهایت استفاده رو ببرید دوست عزیز خواهشا تا ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

دانلود برنامه ردیابی گوشی روی نقشه بدون نیاز به

دانلود برنامه ردیابی گوشی روی نقشه بدون نیاز به

میخوای بدونی همسر،فرزند یا دوستت الان کجاست؟ این برنامه دارای مجوز و گواهی ثبت به شماره 20101256 از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد ردیابی آسان و بی دردسر تمامی اشخاصنرم افزار کاملا ایرانی و فارسیبدون نیاز به فعال بودن GPS و اینترنت گوشی طرف مقابلنرم افزار دارای مجوز شماره ...

دانلود آموزش روش های یادسپاری لغات با تکنیک های

دانلود آموزش روش های یادسپاری لغات با تکنیک های

S-W-S10: با قرار دادن هر لغت انگلیسی یا عربی و… در یکی از این ۱۰ فرمول قادر می شوید هر لغت را در مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه بدون تکرار- بدون نوشتن و بدون فراموشی, یک بار برای همیشه به خاطر بسپارید این تکنیک برق آسا از بزرگترین معجزات شرکت بازار دانش نصرت است که بصورت فایل صوتی تقدیم شما ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما