آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 713
  • بازدید دیروز : 2046
  • بازدید کل : 3763282

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پايدار مسکن روستايی


عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پايدار مسکن روستايی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

 

اکثر کشورهاي درحال توسعه همگي بر اين نظر هستند که تعريف مسکن به يک واحد مسکوني محدود نمي شودبلکه محيط مسکوني را در بر مي گيرد . براساس مطالعاتي که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فيزيکي که­ يکخانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمي­دهد،کل محيط مسکوني را شامل مي­شود که شامل کليه خدمات وتسهيلات ضروري مورد نياز براي بهزيستي خانواده و طرحهاي اشتغال،آموزش و تندرستي افراد است، همچنين مسکن به مجموعه اي از تسهيلات گفته مي­شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در يک مکان فيزيکي قرار دارد. اين واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرايط اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي تغيير مي کند(مخبر،18:1363). به عبارت ديگرمسکن چيزي بيش از سرپناه صرفا فيزيکي است و کليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهتر زيستن انسان را شامل مي شودو بايد حق تصرف نسبتا طولاني و مطمئن براي استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).

در دومين اجلاس اسکان بشر(1996) که در استانبول برگزار شد. مسکن متناسب چنين تعريف شده است((سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يک سقف بالاي سر هر شخص نيست ،سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ،فضاي مناسب ،دسترسي فيزيکي ،امنيت مناسب ،امنيت مالکيت ،پايداري ،دوام سازي روشنايي،تهويه و سيستم گرمايي مناسب ،زيرساخت هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني،بهداشت وآموزش و دفع زباله ،کيفيت مناسب زيست محيطي ،عوامل بهداشتي مناسب ،مکان مناسب ،قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه است که همه اين موارد با توجه به استطاعت مردم تامين شود(دلال پورمحمدي،4:1379).

مسکن روستايي اينگونه تعريف شده است مسکن بيش از آنکه ساختار کالبدي باشد ، نهادي است با عملکرد چند بعدي (زياري،2:1389). که داراي ابعاد مختلف مکاني ، معماري، کالبدي ، فيزيکي ، اقتصادي ، مالي ،روانشناختي و پزشکي است (culllingworth, 1997, 166).

 

2-1-2.مسکن روستايي

مسکن واژه اي عربي و ريشه آن سکن است . مفهوم اين واژه آرام گرفتن بعد از حرکت است و شايد اين مناسب ترين تعريف لفظي اين واژه باشد زيرا همه انسانها پس از تلاش و کوشش و حرکت روزانه خانه يا همان مسکن را محل آرام و استراحت خود قرار مي­دهند . همچنين مارسل بازن مسکن را اين چنين تعريف کرده است " مسکن عبارتست از تعداد متغيرهاي ساختمان که در محوطه نسبتا وسيعي پراکنده شده اند و اين محوطه با خاک کوبيده شده و يا علفزاري با درختان ميوه و يا کرتهاي صيفي کاري پوشيده شده است " (محمدي ملاسرايي ،1375: 9-8) . مقوله مسکن گسترده و پيچيده است ، ابعاد متنوعي دارد ونمي توان تعريف واحدي از آن ارائه کرد مسکن يک مکان فيزيکي است و به عنوان سرپناه ، نياز اوليه و اساسي خانوار به حساب مي آيد . در اين سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانواده يا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرايط جوي تامين مي شود (اهري،7:1367) . مفهوم مسکن علاوه بر مکان فيزيکي ، کل محيط مسکوني را در بر مي گيرد که شامل کليه خدمات و تسهيلات ضروري مورد نياز براي بهتر زيستن خانواده و طرحهاي اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد است در واقع تعريف و مفهوم عام مسکن يک واحد مسکوني نيست بلکه کل محيط را شامل مي گردد(مخبر،17:1363) . به عبارت ديگر مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفا فيزيکي است و کليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستي انسان را شامل مي شود و بايد حق تصرف نسبتا طولاني و مطمئن براي استفاده کننده آن فراهم باشد (Knapp,1982:35) . مسکن به مثابه واحد تسهيلات فيزيکي يا به عنوان کالايي اقتصادي و پر دوام که نقش اجتماعي يا جمعي نيز دارد ، چونان مجموعه اي از خدمات و بخشي اقتصادي است (Bourne,1981:14) . و افزون بر اينها مشتمل بر رفع نيازهاي مالي ، به عنوان نمايش مقام و وضعيت اقتصادي- اجتماعي افراد نيز هست (Caterand Trevor,1980:38) . مسکن خردترين و کوچک ترين شکل تجسم کالبدي رابطه متقابل انسان و محيط و خصوصي ترين فضاي زندگي انسان است (زياري ،2:1389) . مسکن در عين حال عامل اصلي جامعه پذيري افراد نسبت به جهان وکالايي عمده و تعيين کننده در سازمان اجتماعي فضا است که در شکل گيري هويت فردي ، روابط اجتماعي و اهداف جمعي نقش بسيار تعيين کننده اي دارد (Short,2006:199) . مسکن بيش از انکه ساختار کالبدي داشته باشد ، نهادي است با عملکرد چند بعدي (زياري،2:1389).که داراي ابعاد مختلف مکاني ، معماري ، کالبدي و فيزيکي ، اقتصادي ،مالي ، روان شناختي و پزشکي است (Cullinigworth,1997,166) . عامل فرهنگ و درک انسانها از جهان و حيات نقش موثري در مسکن و سازمان تقسيمات فضايي آن داشته است (Rapoport,1969:47) . مسکن در واقع مکاني فيزيکي است و سرپناه ، نياز اوليه و اساسي خانوار محسوب مي گردد(اهري،107:1367) . در بسايري از موارد مهمترين عامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت فرد از سکونت در محله ، مسکن و شرايط محيطي آن است (Westaway,2006,187) . بنا به ديدگاه لوکوربوزيه ، هر دو وجه نيازهاي جسمي و روحي انسان بايد با سازمان دهي فضايي مسکن پاسخ داده شود (Yagi,1987:18) . در دومين اجلاس اسکان بشر (1996) که در استانبول برگزار شد از مسکن مناسب چنين تعريف شده است " سرپناه مناسب تنها به معني وجود يک سقف بالاي سر هر شخص نيست ؛ سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ، فضاي مناسب ، دسترسي فيزيکي و امنيت مناسب ،مالکيت ، پايداري و دوام سازه اي ، روشنايي ، تهويه و سيستم گرمايي مناسب ، زيرساختهاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، کيفيت مناسب زيست محيطي ، عوامل بهداشتي مناسب ، مکان مناسب و قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه که همه موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تامين شود (دفتراقتصاد مسکن ،7:1375) . مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومي جامعه است و مسکن بد و نامطلوب منجر به پيامدهاي زيانباري از قبيل بيماريها ،بي بندباريها ، تباهي وفساد جوانان جوامع ميگردد(Rangwala,1998:62) . عوامل اقتصادي ، سبک معماري ،زبان بومي منطقه ،گرايش هاي سبک شناختي ، آب و هوا،جغرافيا و آداب و سنن محلي د رتوسعه و طراحي مسکن در مکانهاي مختلف تاثيرگذارند(Sendich,2006:185) . مسکن در زندگي از اهميت خاصي برخوردار است . بين نياز به مسکن و ديگر نيازهاي ضروري افراد تفاوتهايي وجود دارد که عباتند از :

 

فهرست مطالب

 مفهوم مسکن

مسکن روستايي

پايداري و توسعه پايدار

توسعه پايدار روستايي

مسکن پايدار روستايي

مسکن و نظريات مربوط به آن

اهميت مسکن در زندگي انسان

نقش مسکن درفرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهميت آن

روشهاي اساسي تامين مسکن

ارتقاي کيفيت سکونت

تامين زمين و خدمات

اهداف روش تامين زمين و خدمات

.روش توانمند سازي

عوامل موثر در تدوين استاندارد هاي مسکن

زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسکن

استانداردهاي مسکن

شکل مطلوب مسکن

استحکام مسکن

جايگاه مسکن روستايي در توسعه پايدار روستايي

شاخص ها ي تبيين کننده توسعه پايدار و توسعه پايدار روستايي

اصول طراحي مسکن پايدار روستايي

موارد اکولوژيکي

مسکن پايدار و طراحي منظر

مسکن پايدار و اقليم

مسکن پايدار و حفاظت از منابع آبي

مسکن پايدار و پيوند با طبيعت

موارد اجتماعي

مسکن پايدار و فرهنگ ساکنين

مسکن پايدار و کاربريهاي مختلط

مسکن پايدار و تراکم

مسکن پايدار و رابطه انرژي و سلامت

موارد اقتصادي

مسکن پايدار و عوامل تکنيکي

شاخص­هاي مسکن پايدار در تجارب جهاني

شاخص هاي توسعه پايدارمسکن در ايران

سياست هاي مسکن در برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب

سياست هاي مسکن در برنامه هاي قبل از انقلاب

سياستهاي مسکن در برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب

منابع و مآخذ


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

اگر علاقه مند به باستان شناسی باشید، پس از مطالعه مقالات و کتاب ها مطمئنا به واژه جوغن یا جوغان برخوردید. شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما ...

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا اثر کالاشاترا گووین دا ترجمه مهناز مشرقی راهنمای نمودن کاربردی و عملی و کار کردن با چاکراها کتاب اطلس چاکراها ، تمامی اطلاعات را در مورد هفت مرکز انرژی (چاکرایی ) در بدن انسان ارائه می کند . از مرحله ی مقدماتی و تست های کافی و برنامه هایی جامع برای کار با ...

دریافت فایل : کتاب اطلس چاکرا (pdf)
دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

اگر قصد دارید در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل شرکت کنید حتما این فایل نمونه سوالات را تهیه فرمایید. اگر نمونه سوالات را شما مطالعه بفرمایید بصورت تضمینی تمامی سوالات تستی ازمون آنلاین و نیز آزمون هماهنگ کارت مهارت تعمیرکاری موبایل را به درستی پاسخ ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما