آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 205
  • بازدید دیروز : 2482
  • بازدید کل : 3295912

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت


عنوان: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 117

شرح مختصر:

شکل گیری قرارداد اجتماعی میان سازمان و مشتریانش ممکن است ارتباطی قوی میان آن دو خلق کند. قرارداد اجتماعی به همراهی دوستانه و پیوند اثربخش اشاره دارد. تعامل بین فردی میان افراد با سازمان ها و مشتریان این پیوند را قوت بخشیده و احتمال اینکه مشتری بخواهد تا عرضه کننده خود را تغییر دهد را کاهش می دهد. بنابراین تلاش ها برای تمرکز کردن بروی قراردادهای اجتماعی ممکن است وفاداری مشتری را به سازمانش افزایش دهد

اینکه یک شرکت چگونه می تواند تا مشتریان فعلی اش را وفادار سازد بستگی دارد به اینکه آیا ارتباط با مشتری به خوبی مدیریت می شود یا خیر دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادرات واقع در شهرستان های نطنز و کاشان انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و از میان 200 نفر از مشتریان و 174 نفر از کارکنان شعب مورد نظر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند جمع آوری گردید. سپس ارتباط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون گردید و برای بررسی وجود رابطه علّی میان متغیرها از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد چهارگانه آن شامل تمرکز بروی مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار و استفاده از فن آوری­های نوین بروی وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی دارند.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری، مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار، فن آوری

فهرست مطالب

چکیده فارسی1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مساله4

1-3- اهداف تحقیق5

1-3-1- هدف کلی5

1-3-2- اهداف جزئی5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق5

1-5- سوال ها و فرضیه های تحقیق7

1-5-1- سوال اصلی7

1-5-2- سوال های فرعی7

1-5-3- فرضیه اصلی8

1-5-4- فرضیه های فرعی8

1-6- مدل مفهومی تحقیق8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی9

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق10

2-1- مقدمه11

2-2- مدیریت ارتباط با مشتری11

2-2-1- بانکداریامروزیوجایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکداری13

2-2-2- مراحل توسعه مدیریت ارتباط با مشتری14

2-2-2-1-.......... مرحله اول: پیش از مرحله تجارت الکترونیک15

2-2-2-2-.... مرحله دو: دوره پیش از کسب و کار الکترونیک15

2-2-2-3-....... مرحله سوم: مرحله رشد کسب و کار الکترونیک15

2-2-3- فلسفهمدیریتارتباطبامشتري16

2-2-4- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری17

2-2-5- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری18

2-2-6- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری18

2-2-7- مفهوم جدید خدمت به مشتریان19

2-2-8- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری20

2-2-8-1-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت20

2-2-8-2-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول20

2-2-8-3-.... اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر سویفت21

2-2-8-4-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز21

2-2-8-5-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون22

2-2-9- تشریح مدل سوئیفت22

2-2-9-1-..................................... فرایندمدیریت ارتباط با مشتری22

2-2-9-2-.... ساختارسازمانیبخش مدیریت ارتباط با مشتری24

2-2-9-3-..................................... فناوری مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10- دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10-1-دیدگاه اول: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند26

2-2-10-2-دیدگاه دوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک استراتژی27

2-2-10-3-دیدگاه سوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فلسفه28

2-2-10-4-دیدگاه چهارم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک توانمندی28

2-2-10-5-دیدگاه پنجم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان تکنولوژی29

2-2-11- مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری29

2-2-12- ابعادوعناصر مدیریت ارتباط با مشتری31

2-3- وفاداری مشتری32

2-3-1- چارچوبارزشادراکی،رضایتمندي،اعتمادووفاداري35

2-3-1-1-.................................................................................................... اعتماد37

2-3-1-2-....................................................................................... ارزشادراکی38

2-3-2- ابعادوفاداري40

2-3-3- بازاریابیرابطهمندوارتباطآنباوفاداريمشتریان45

2-3-4- رابطهيشخصیتبرندبامیزانوفاداريمشتریان48

2-3-4-1-.............................................................. وفاداريبهنامتجاري48

2-3-4-2-................................................... تئوريویژگیشخصیتافراد49

2-3-4-3- شخصیتبرند50

2-3-4-4-.................. تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان51

2-3-4-5-ارتباط میان مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری53

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده55

2-4-1- تحقیقات انجام شده داخلی55

2-4-2- تحقیقات انجام شده خارجی58

2-5- مدل مفهومی تحقیق59

فصل سوم: روش تحقیق60

3-1- مقدمه61

3-2- روش تحقيق61

3-3- متغيرها و شاخص هاي تحقيق62

3-4- قلمرو مکاني تحقيق62

3-5- قلمرو زماني62

3-6- قلمرو موضوعي تحقيق63

3-7- جامعه آماري63

3-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری63

3-9- ابزار جمع‌آوري اطلاعات64

3-9-1- روايي و پايايي پرسشنامه ها65

3-9-1-1-....... تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها65

3-9-1-2-..................................... تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه66

3-10-......................................................... روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها68

4-1- مقدمه69

4-2- آمار توصيفي70

4-2-1- آمار توصیفی کارکنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی70

4-2-2- آمار توصیفی مشتریان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی73

4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق77

4-3-1- آزمون فرضيه اهم77

4-3-2- آزمون فرضیه های اخص78

4-3-2-1-................................................................................. فرضيه اخص اول78

4-3-2-2-................................................................................. فرضيه اخص دوم79

4-3-2-3-................................................................................. فرضيه اخص سوم80

4-3-2-4-............................................................................ فرضیه اخص چهارم80

4-4- آزمون رگرسیون81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری84

5-1- مقدمه85

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها86

5-2-1- فرضيه اهم86

5-2-2- فرضیه اخص اول86

5-2-3- فرضيه فرعی دوم88

5-2-4- فرضيه اخص سوم89

5-2-5- فرضیه اخص چهارم89

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق90

5-4- پیشنهادات برای محققان آینده91

5-5- محدودیت های تحقیق92

منابع و مواخذ93

منابع فارسی94

منابع لاتین96

پیوست ها100

پرسشنامه کارکنان101

پرسشنامه مشتریان103

 فهرست جداول شماره صفحه

جدول 2-1: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری30

جدول 3-1: متغیرهای تحقیق62

جدول 3-2: اجزای پرسشنامه64

جدول 3-3: طیف لیکرت65

جدول 3-4: پایایی مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری66

جدول 3-5: پایایی مقیاس وفاداری مشتری66

جدول 4-1: سطح تحصیلات کارکنان70

جدول4-2: سابقه کار کارکنان71

جدول 4-3: جنسیت کارکنان72

جدول 4-4: وضعیت تاهل کارکنان73

جدول 4-5: سطح تحصیلات مشتریان74

جدول 4-6: سن مشتریان75

جدول 4-7: جنسیت مشتریان76

جدول 4-8: وضعیت تاهل مشتریان76

جدول 4-9: نتايج آزمون همبستگي پیرسون مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری77

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان تمرکز بر مشتریان اصلی و وفاداری مشتری78

جدول 4-11: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان سازماندهی فرآیندها و وفاداری مشتری79

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان فن آوری و وفاداری مشتری80

جدول 4-13: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان مدیریت دانش و وفاداری مشتری81

جدول 4-14: خلاصه مدل رگرسیون82

جدول 4-15: تحلیل واریانس یک طرفه82

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون82

جدول 4-17: نتایج آزمون مدل رگرسیون برای فرضیه های اخص83

 فهرست اشکال شماره صفحه

شکل 4-1: سطح تحصیلات70

شکل 4-2: سابقه کار71

شکل 4-3: جنسیت کارکنان72

شکل 4-4: وضعیت تاهل73

شکل 4-5: سطح تحصیلات74

شکل 4-6: سن مشتریان75

شکل 4-7: جنسیت مشتریان76

شکل 4-8: وضعیت تاهل77

 فهرست نمودارها شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق8

نمودار 2-1: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان25

نمودار 2-3: تاثیروفادارينگرشیبروفاداريرفتاري42

نمودار 2-4: بنیانهايبازاریابیرابطهمند46

نمودار 2-5: ساختارادراکی48

نمودار 2-6: تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان53

نمودار 2-7: مدل مفهومی تحقیق60


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 110

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

جزوه انتگرال مهندس امیر مسعودی

جزوه انتگرال مهندس امیر مسعودی

جزوه انتگرال و سری مسعودی که شما را در کوتاه ترین زمان‌ ممکن و بی نیاز از مشاهده مستقیم dvd های پر حجم و زمان بر استاد به تسلط 100% در این مبحث میرسونه!!!!!! برای اولین بار و تنها در ijozve این مبحث را با تخفیف ویژه 50% و به صورت کاملا اورجینال تهیه کرده و از ان لذت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود تمامی محصولات عباس منش

دانلود تمامی محصولات عباس منش

دانلود تمامی محصولات عباس منش شما میتوانید با خرید این پکیج تمام آموزش های عباس منش رو دریافت کنید. محصولات موجود در پکیچ : دانلود رایکان دوره چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم دانلود رایگان قانون آفرینش استاد عباس منش دانلود رایگان دوره تندخوانی، تقویت حافظه و شیوه ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

جزوه های دروس مهندس عمران

جزوه های دروس مهندس عمران

جزوه های دروس مهندس عمران این مجموعه شامل جزوات زیر است : جزوه بارگذاریجزوه بتن 1 و 2جزوه دیفرانسیلجزوه راهسازیجزوه زبان تخصصیجزوه کامل ریاضیات مهندسی 1 و 2جزوه سد های خاکی جزوه سیالاتجزوه استاتیک جزوه بازرسی جوشجزوه تاسیسات مکانیکی و برقیجزوه تحلیل سازه ها - روش اجزاء ...

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2

دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 380نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: دانلود نمونه سوالات فرزکاری درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 380نمونه سوال با جواب قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان ...

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، 1992) روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد دارد نمونه منبع فارسی دارد تعداد سوالات:10 سوال با طیف لیکرت ابعاد:عجین شدن با کار،تعامل درونی در کار،لذت از کار فایل:word دسته بندی:پرسشنامه رفتار سازمان،پرسشنامه منابع ...

دانلود نرم افزاربرنامه ساز طلایی اندروید +آموزش

دانلود نرم افزاربرنامه ساز طلایی اندروید +آموزش

دانلود برنامه ساز طلایی اندروید نسخه PRO بیش از 100دانلود تا حالا و با رضایت 100% تماس های زیادی در مورد آموزش استفاده از این نرم افزار را داشتیم با توجه، بر آن شدیم تا طریقه استفاده از این نرم افزار و گذاشتن آن در مارکت اندروید را کاملا تصویری و جزء به جزء برای شما آموزش دهیم ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول اداری سازمان مسعود

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحول اداری سازمان مسعود

در این بخش خلاصه کامل کتاب مدیریت تحول اداری سازمان با رویکرد پژوهشی به نظام اداری ایران تالیف مسعود احمدی را با فرمت PDF در 58 صفحه با کیفیت عالی مخصوص دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور آماده دانلود کرده ایم،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما