آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 863
  • بازدید دیروز : 2763
  • بازدید کل : 3715767

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت


عنوان: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 117

شرح مختصر:

شکل گیری قرارداد اجتماعی میان سازمان و مشتریانش ممکن است ارتباطی قوی میان آن دو خلق کند. قرارداد اجتماعی به همراهی دوستانه و پیوند اثربخش اشاره دارد. تعامل بین فردی میان افراد با سازمان ها و مشتریان این پیوند را قوت بخشیده و احتمال اینکه مشتری بخواهد تا عرضه کننده خود را تغییر دهد را کاهش می دهد. بنابراین تلاش ها برای تمرکز کردن بروی قراردادهای اجتماعی ممکن است وفاداری مشتری را به سازمانش افزایش دهد

اینکه یک شرکت چگونه می تواند تا مشتریان فعلی اش را وفادار سازد بستگی دارد به اینکه آیا ارتباط با مشتری به خوبی مدیریت می شود یا خیر دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادرات واقع در شهرستان های نطنز و کاشان انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و از میان 200 نفر از مشتریان و 174 نفر از کارکنان شعب مورد نظر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند جمع آوری گردید. سپس ارتباط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون گردید و برای بررسی وجود رابطه علّی میان متغیرها از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد چهارگانه آن شامل تمرکز بروی مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار و استفاده از فن آوری­های نوین بروی وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی دارند.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری، مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار، فن آوری

فهرست مطالب

چکیده فارسی1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مساله4

1-3- اهداف تحقیق5

1-3-1- هدف کلی5

1-3-2- اهداف جزئی5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق5

1-5- سوال ها و فرضیه های تحقیق7

1-5-1- سوال اصلی7

1-5-2- سوال های فرعی7

1-5-3- فرضیه اصلی8

1-5-4- فرضیه های فرعی8

1-6- مدل مفهومی تحقیق8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی9

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق10

2-1- مقدمه11

2-2- مدیریت ارتباط با مشتری11

2-2-1- بانکداریامروزیوجایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکداری13

2-2-2- مراحل توسعه مدیریت ارتباط با مشتری14

2-2-2-1-.......... مرحله اول: پیش از مرحله تجارت الکترونیک15

2-2-2-2-.... مرحله دو: دوره پیش از کسب و کار الکترونیک15

2-2-2-3-....... مرحله سوم: مرحله رشد کسب و کار الکترونیک15

2-2-3- فلسفهمدیریتارتباطبامشتري16

2-2-4- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری17

2-2-5- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری18

2-2-6- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری18

2-2-7- مفهوم جدید خدمت به مشتریان19

2-2-8- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری20

2-2-8-1-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت20

2-2-8-2-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول20

2-2-8-3-.... اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر سویفت21

2-2-8-4-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز21

2-2-8-5-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون22

2-2-9- تشریح مدل سوئیفت22

2-2-9-1-..................................... فرایندمدیریت ارتباط با مشتری22

2-2-9-2-.... ساختارسازمانیبخش مدیریت ارتباط با مشتری24

2-2-9-3-..................................... فناوری مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10- دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10-1-دیدگاه اول: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند26

2-2-10-2-دیدگاه دوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک استراتژی27

2-2-10-3-دیدگاه سوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فلسفه28

2-2-10-4-دیدگاه چهارم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک توانمندی28

2-2-10-5-دیدگاه پنجم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان تکنولوژی29

2-2-11- مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری29

2-2-12- ابعادوعناصر مدیریت ارتباط با مشتری31

2-3- وفاداری مشتری32

2-3-1- چارچوبارزشادراکی،رضایتمندي،اعتمادووفاداري35

2-3-1-1-.................................................................................................... اعتماد37

2-3-1-2-....................................................................................... ارزشادراکی38

2-3-2- ابعادوفاداري40

2-3-3- بازاریابیرابطهمندوارتباطآنباوفاداريمشتریان45

2-3-4- رابطهيشخصیتبرندبامیزانوفاداريمشتریان48

2-3-4-1-.............................................................. وفاداريبهنامتجاري48

2-3-4-2-................................................... تئوريویژگیشخصیتافراد49

2-3-4-3- شخصیتبرند50

2-3-4-4-.................. تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان51

2-3-4-5-ارتباط میان مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری53

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده55

2-4-1- تحقیقات انجام شده داخلی55

2-4-2- تحقیقات انجام شده خارجی58

2-5- مدل مفهومی تحقیق59

فصل سوم: روش تحقیق60

3-1- مقدمه61

3-2- روش تحقيق61

3-3- متغيرها و شاخص هاي تحقيق62

3-4- قلمرو مکاني تحقيق62

3-5- قلمرو زماني62

3-6- قلمرو موضوعي تحقيق63

3-7- جامعه آماري63

3-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری63

3-9- ابزار جمع‌آوري اطلاعات64

3-9-1- روايي و پايايي پرسشنامه ها65

3-9-1-1-....... تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها65

3-9-1-2-..................................... تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه66

3-10-......................................................... روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها68

4-1- مقدمه69

4-2- آمار توصيفي70

4-2-1- آمار توصیفی کارکنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی70

4-2-2- آمار توصیفی مشتریان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی73

4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق77

4-3-1- آزمون فرضيه اهم77

4-3-2- آزمون فرضیه های اخص78

4-3-2-1-................................................................................. فرضيه اخص اول78

4-3-2-2-................................................................................. فرضيه اخص دوم79

4-3-2-3-................................................................................. فرضيه اخص سوم80

4-3-2-4-............................................................................ فرضیه اخص چهارم80

4-4- آزمون رگرسیون81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری84

5-1- مقدمه85

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها86

5-2-1- فرضيه اهم86

5-2-2- فرضیه اخص اول86

5-2-3- فرضيه فرعی دوم88

5-2-4- فرضيه اخص سوم89

5-2-5- فرضیه اخص چهارم89

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق90

5-4- پیشنهادات برای محققان آینده91

5-5- محدودیت های تحقیق92

منابع و مواخذ93

منابع فارسی94

منابع لاتین96

پیوست ها100

پرسشنامه کارکنان101

پرسشنامه مشتریان103

 فهرست جداول شماره صفحه

جدول 2-1: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری30

جدول 3-1: متغیرهای تحقیق62

جدول 3-2: اجزای پرسشنامه64

جدول 3-3: طیف لیکرت65

جدول 3-4: پایایی مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری66

جدول 3-5: پایایی مقیاس وفاداری مشتری66

جدول 4-1: سطح تحصیلات کارکنان70

جدول4-2: سابقه کار کارکنان71

جدول 4-3: جنسیت کارکنان72

جدول 4-4: وضعیت تاهل کارکنان73

جدول 4-5: سطح تحصیلات مشتریان74

جدول 4-6: سن مشتریان75

جدول 4-7: جنسیت مشتریان76

جدول 4-8: وضعیت تاهل مشتریان76

جدول 4-9: نتايج آزمون همبستگي پیرسون مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری77

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان تمرکز بر مشتریان اصلی و وفاداری مشتری78

جدول 4-11: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان سازماندهی فرآیندها و وفاداری مشتری79

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان فن آوری و وفاداری مشتری80

جدول 4-13: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان مدیریت دانش و وفاداری مشتری81

جدول 4-14: خلاصه مدل رگرسیون82

جدول 4-15: تحلیل واریانس یک طرفه82

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون82

جدول 4-17: نتایج آزمون مدل رگرسیون برای فرضیه های اخص83

 فهرست اشکال شماره صفحه

شکل 4-1: سطح تحصیلات70

شکل 4-2: سابقه کار71

شکل 4-3: جنسیت کارکنان72

شکل 4-4: وضعیت تاهل73

شکل 4-5: سطح تحصیلات74

شکل 4-6: سن مشتریان75

شکل 4-7: جنسیت مشتریان76

شکل 4-8: وضعیت تاهل77

 فهرست نمودارها شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق8

نمودار 2-1: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان25

نمودار 2-3: تاثیروفادارينگرشیبروفاداريرفتاري42

نمودار 2-4: بنیانهايبازاریابیرابطهمند46

نمودار 2-5: ساختارادراکی48

نمودار 2-6: تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان53

نمودار 2-7: مدل مفهومی تحقیق60


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 170

برچسب های مهم

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام
دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2 در این 2 کتاب به تمام سوالات کتاب کار از درس 1 تا آخر جواب داده شده است ، امید است که مورد استفاده قرار گیرد. تمام صفحات با کیفیت عالی اسکن شده است نوع فایل:PDf حجم فایل:15Kb ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه لیدا فرخو

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه لیدا فرخو

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه مولف: لیدا فرخو تعداد صفحات : 230 فرمت فایل: pdf ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر یا یک پسر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران و یا پسر ها وجود دارد. اگر شما یک دختر یا یک پسر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما