آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1256
  • بازدید دیروز : 2479
  • بازدید کل : 3098371

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت


عنوان: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 117

شرح مختصر:

شکل گیری قرارداد اجتماعی میان سازمان و مشتریانش ممکن است ارتباطی قوی میان آن دو خلق کند. قرارداد اجتماعی به همراهی دوستانه و پیوند اثربخش اشاره دارد. تعامل بین فردی میان افراد با سازمان ها و مشتریان این پیوند را قوت بخشیده و احتمال اینکه مشتری بخواهد تا عرضه کننده خود را تغییر دهد را کاهش می دهد. بنابراین تلاش ها برای تمرکز کردن بروی قراردادهای اجتماعی ممکن است وفاداری مشتری را به سازمانش افزایش دهد

اینکه یک شرکت چگونه می تواند تا مشتریان فعلی اش را وفادار سازد بستگی دارد به اینکه آیا ارتباط با مشتری به خوبی مدیریت می شود یا خیر دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادرات واقع در شهرستان های نطنز و کاشان انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و از میان 200 نفر از مشتریان و 174 نفر از کارکنان شعب مورد نظر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند جمع آوری گردید. سپس ارتباط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون گردید و برای بررسی وجود رابطه علّی میان متغیرها از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد چهارگانه آن شامل تمرکز بروی مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار و استفاده از فن آوری­های نوین بروی وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی دارند.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری، مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی فرآیندهای کسب و کار، فن آوری

فهرست مطالب

چکیده فارسی1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مساله4

1-3- اهداف تحقیق5

1-3-1- هدف کلی5

1-3-2- اهداف جزئی5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق5

1-5- سوال ها و فرضیه های تحقیق7

1-5-1- سوال اصلی7

1-5-2- سوال های فرعی7

1-5-3- فرضیه اصلی8

1-5-4- فرضیه های فرعی8

1-6- مدل مفهومی تحقیق8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی9

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق10

2-1- مقدمه11

2-2- مدیریت ارتباط با مشتری11

2-2-1- بانکداریامروزیوجایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکداری13

2-2-2- مراحل توسعه مدیریت ارتباط با مشتری14

2-2-2-1-.......... مرحله اول: پیش از مرحله تجارت الکترونیک15

2-2-2-2-.... مرحله دو: دوره پیش از کسب و کار الکترونیک15

2-2-2-3-....... مرحله سوم: مرحله رشد کسب و کار الکترونیک15

2-2-3- فلسفهمدیریتارتباطبامشتري16

2-2-4- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری17

2-2-5- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری18

2-2-6- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری18

2-2-7- مفهوم جدید خدمت به مشتریان19

2-2-8- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری20

2-2-8-1-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت20

2-2-8-2-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول20

2-2-8-3-.... اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر سویفت21

2-2-8-4-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز21

2-2-8-5-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون22

2-2-9- تشریح مدل سوئیفت22

2-2-9-1-..................................... فرایندمدیریت ارتباط با مشتری22

2-2-9-2-.... ساختارسازمانیبخش مدیریت ارتباط با مشتری24

2-2-9-3-..................................... فناوری مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10- دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری26

2-2-10-1-دیدگاه اول: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند26

2-2-10-2-دیدگاه دوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک استراتژی27

2-2-10-3-دیدگاه سوم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فلسفه28

2-2-10-4-دیدگاه چهارم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک توانمندی28

2-2-10-5-دیدگاه پنجم: تلقی مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان تکنولوژی29

2-2-11- مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری29

2-2-12- ابعادوعناصر مدیریت ارتباط با مشتری31

2-3- وفاداری مشتری32

2-3-1- چارچوبارزشادراکی،رضایتمندي،اعتمادووفاداري35

2-3-1-1-.................................................................................................... اعتماد37

2-3-1-2-....................................................................................... ارزشادراکی38

2-3-2- ابعادوفاداري40

2-3-3- بازاریابیرابطهمندوارتباطآنباوفاداريمشتریان45

2-3-4- رابطهيشخصیتبرندبامیزانوفاداريمشتریان48

2-3-4-1-.............................................................. وفاداريبهنامتجاري48

2-3-4-2-................................................... تئوريویژگیشخصیتافراد49

2-3-4-3- شخصیتبرند50

2-3-4-4-.................. تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان51

2-3-4-5-ارتباط میان مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری53

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده55

2-4-1- تحقیقات انجام شده داخلی55

2-4-2- تحقیقات انجام شده خارجی58

2-5- مدل مفهومی تحقیق59

فصل سوم: روش تحقیق60

3-1- مقدمه61

3-2- روش تحقيق61

3-3- متغيرها و شاخص هاي تحقيق62

3-4- قلمرو مکاني تحقيق62

3-5- قلمرو زماني62

3-6- قلمرو موضوعي تحقيق63

3-7- جامعه آماري63

3-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری63

3-9- ابزار جمع‌آوري اطلاعات64

3-9-1- روايي و پايايي پرسشنامه ها65

3-9-1-1-....... تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها65

3-9-1-2-..................................... تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه66

3-10-......................................................... روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها68

4-1- مقدمه69

4-2- آمار توصيفي70

4-2-1- آمار توصیفی کارکنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی70

4-2-2- آمار توصیفی مشتریان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی73

4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق77

4-3-1- آزمون فرضيه اهم77

4-3-2- آزمون فرضیه های اخص78

4-3-2-1-................................................................................. فرضيه اخص اول78

4-3-2-2-................................................................................. فرضيه اخص دوم79

4-3-2-3-................................................................................. فرضيه اخص سوم80

4-3-2-4-............................................................................ فرضیه اخص چهارم80

4-4- آزمون رگرسیون81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری84

5-1- مقدمه85

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها86

5-2-1- فرضيه اهم86

5-2-2- فرضیه اخص اول86

5-2-3- فرضيه فرعی دوم88

5-2-4- فرضيه اخص سوم89

5-2-5- فرضیه اخص چهارم89

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق90

5-4- پیشنهادات برای محققان آینده91

5-5- محدودیت های تحقیق92

منابع و مواخذ93

منابع فارسی94

منابع لاتین96

پیوست ها100

پرسشنامه کارکنان101

پرسشنامه مشتریان103

 فهرست جداول شماره صفحه

جدول 2-1: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری30

جدول 3-1: متغیرهای تحقیق62

جدول 3-2: اجزای پرسشنامه64

جدول 3-3: طیف لیکرت65

جدول 3-4: پایایی مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری66

جدول 3-5: پایایی مقیاس وفاداری مشتری66

جدول 4-1: سطح تحصیلات کارکنان70

جدول4-2: سابقه کار کارکنان71

جدول 4-3: جنسیت کارکنان72

جدول 4-4: وضعیت تاهل کارکنان73

جدول 4-5: سطح تحصیلات مشتریان74

جدول 4-6: سن مشتریان75

جدول 4-7: جنسیت مشتریان76

جدول 4-8: وضعیت تاهل مشتریان76

جدول 4-9: نتايج آزمون همبستگي پیرسون مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری77

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان تمرکز بر مشتریان اصلی و وفاداری مشتری78

جدول 4-11: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان سازماندهی فرآیندها و وفاداری مشتری79

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان فن آوری و وفاداری مشتری80

جدول 4-13: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان مدیریت دانش و وفاداری مشتری81

جدول 4-14: خلاصه مدل رگرسیون82

جدول 4-15: تحلیل واریانس یک طرفه82

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون82

جدول 4-17: نتایج آزمون مدل رگرسیون برای فرضیه های اخص83

 فهرست اشکال شماره صفحه

شکل 4-1: سطح تحصیلات70

شکل 4-2: سابقه کار71

شکل 4-3: جنسیت کارکنان72

شکل 4-4: وضعیت تاهل73

شکل 4-5: سطح تحصیلات74

شکل 4-6: سن مشتریان75

شکل 4-7: جنسیت مشتریان76

شکل 4-8: وضعیت تاهل77

 فهرست نمودارها شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق8

نمودار 2-1: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان25

نمودار 2-3: تاثیروفادارينگرشیبروفاداريرفتاري42

نمودار 2-4: بنیانهايبازاریابیرابطهمند46

نمودار 2-5: ساختارادراکی48

نمودار 2-6: تاثیراعتباربرندبروفاداريمشتریان53

نمودار 2-7: مدل مفهومی تحقیق60


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 80

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلود کتاب آموزش درمان تضمینی انزال زودرس در30

دانلود کتاب آموزش درمان تضمینی انزال زودرس در30

انـزال زودرس (زودانزالی) بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد. این روزها عده زیادی از مردان به کلینیک سلامت خانواده و ناتوانی جنسی مراجعه ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

کسب درآمد از سایت آمازون به صورت پایدار و تضمینی

کسب درآمد از سایت آمازون به صورت پایدار و تضمینی

این کتاب در سایت های دیگر 65000 تومان فروخته میشود این کتاب دارای شماره مجوز نشر از کتابخانه ملی میباشد سایت آمازون از بزرگترین ، مهمترین وکاراترین سایت کسب درآمد در جهان بشمار می رود و تا به امروز از سراسر دنیا بسیاری از افراد توانسته اند زندگی مادی خود را با این سایت ...

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲

درآمد ماهانه ۱ ميليون تومان در منزل با روزانه ۲ ساعت کار در منزل درآمد ماهیانه ۱ میلیون تومان (از انواع کار در منزل) . لطفا بدون پیشداوری و غرض ورزی این صفحه را به دقت بخوانید. مزایای اصلی این فایل نسبت به بسته های کسب درآمد دیگر : امکان کار در منزل و با استفاده از یک ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ (فنی و حرفه ای)

این بسته پیشنهادی که توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل: 215نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: نمونه سوالات پیرایش مردانه درجه ۱ تعداد مجموع سوالات: 215نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای پیرایش مردانه درجه ۱ می باشد که در ادامه می توانید ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

زیست شناسی گیاهی(کتابی کامل به منظور آمادگی برای کنکور) نوع فایل :Pdf حجم فایل:15مگابایت تعداد صفحه:130 فهرست مطالب: فصل اول: اندامک ها،سلول ها و بافت های گیاهی فصل دوم:ساختار نخستین ریشه وساقه فصل سوم:رشد نخستین و رشد پسین فصل چهارم:دستگاه های گیاهی فصل پنچم:رویش و تکثیر ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3

نمونه سوالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 150نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: نمونه سوالات آرماتوربندی درجه 3 فنی حرفه ای تعداد مجموع سوالات: 150نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای آرماتوربندی درجه 3 می باشد که در ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما