تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی


بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)

پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-بازرگانی

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 126

شرح مختصر:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان های دولتی.. می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است.

دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بیان شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین بررسی می شود که آیا مدیریت کیفیت می تواند مولفه های مدیریت رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟

روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های دولتی  هستند که در دیماه 1392 مشغول به کار بوده اند. نمونه‌ی انتخاب شده با توجه به جامعه آماری ، 200 نفر می باشد .

با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به رضایتمندی منابع انسانی و مدیریت کیفیت با اطمینان 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد ، همچنین بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3-اهداف پژوهش... 4

1-3-1-هدف اصلی.. 4

1-3-2- اهداف فرعی.. 4

1-4- فرضیات پژوهش... 5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی.. 5

1-5-2- قلمرو مکانی.. 5

1-5-3- قلمرو زمانی.. 5

1-6- تعریف اصطلاحات پژوهش... 5

1-7- محدودیت های تحقیق. 6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول : مدیریت کیفیت.. 9

2-1- مديريت جامع كيفيت... 10

2-2-تعريف مديريت جامع کيفيت 10

2-3- ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت... 11

2-3-1- فرايندگرايي.. 11

2-3-2- مشتري‌محوري.. 11

2-3-3- ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستم‌ها11

2-4- اصول مديريت جامع کيفيت... 11

2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 14

2-5-1- تغيير فرهنگي:14

2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 15

2-6-1- مديريت كيفيت جامع و دولت... 15

2-6-2- چالشهاي دولتي:16

2-7- ارتباطات و آموزش مديريت كيفيت جامع. 17

2-8-سنجش و اندازه گيري مدیریت جامع. 19

2-8-1- مشتريان:19

2-8-2-اهداف استراتژيك:19

2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 20

2-9-1-ديدگاه ضمني از سازمان. 20

2-9-2-جهت زماني اوليه:20

2-9-3-تاثير بر فرهنگ سازماني.. 21

2-9-4-الزامات رهبري:21

2-9-5-تاكيد بر كنترل مديريت... 21

2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 22

2-11-کیفیت خدمات.. 23

2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 24

بخش دوم: رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 25

2-12-مدیریت منابع انسانی.. 25

2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 26

2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 26

2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 27

2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 27

2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت... 28

2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت... 28

2-19- تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 32

2-19-1- تعاریف مختلف از رضایت شغلی.. 32

2-19-2- رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 34

2-19-3- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی.. 35

2-20- شاخص های رضایت شغلی.. 36

2-21-عوامل موثر بر رضایت شغلی :36

2-22- رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان. 38

2-23-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:40

2-24- رضایت شغلی و عملکرد :42

2-25- آموزش کارکنان. 42

2-25-1- اهداف آموزش کارکنان. 43

2-25-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان. 43

2-25-3- دلايل نياز به آموزش كاركنان. 45

2-25-4- مقاصد آموزش کارکنان. 45

2-26- مشارکت کارکنان. 48

2-26-1- نقش مشارکت در تصمیم گیری.. 48

2-26-2- بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی.. 49

2-26-3- ضرورت مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازمانها50

بخش سوم: تحقیقات داخلی و خارجی.. 55

2-27-پیشینه پژوهش... 55

2-27-1-تحقیقات داخلی:55

2-27-2-تحقیقات خارجی:56

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق. 59

3-2-جامعه آماری.. 60

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60

3-4-ابزار پژوهش... 60

3-5-روش گردآوري داده ها61

3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 61

3-6-1-روایی(اعتبار):61

3-6-2-پایائی(اعتماد):62

3-7 -متغیرهای تحقیق. 62

3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها63

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1-توصیف داده ها65

4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها67

4-2-1- نتایج توصیفی:68

4-3-نتایج استنباطی.. 93

4-4-نتایج آزمون فرضیه ها95

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 97

5-2- پیشنهادات.. 99

ضمائم: پرسشنامه. 100

خروجی نرم افزار SPSS. 102

منابع و مأخذ. 111

 فهرست جداول

 جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 61

جدول 3-2- طیف سوالات فرضیات.. 62

جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 65

جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

جدول 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

جدول 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 69

جدول 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 70

جدول 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 71

جدول 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 72

جدول 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

جدول 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 74

جدول 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

جدول 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

جدول 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

جدول 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

جدول 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

جدول 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه13. 80

جدول 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه14. 81

جدول 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

جدول 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 83

جدول 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 84

جدول 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18. 85

جدول 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 86

جدول 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

جدول 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 88

جدول 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:89

جدول 4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 89

جدول 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

جدول 4-28:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 92

جدول4-29: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش... 93

جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش... 94

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه سوم پژوهش... 95

 
فهرست نمودار ها

 نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 65

نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

نمودار 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه2. 69

نمودار 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه3. 70

نمودار 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4. 71

نمودار 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه5. 72

نمودار 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

نمودار 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه7. 74

نمودار 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

نمودار 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

نمودار 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

نمودار 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

نمودار 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

نمودار 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 80

نمودار 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 81

نمودار 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

نمودار 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه16. 83

نمودار 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه17. 84

نمودار 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه18. 85

نمودار 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه19. 86

نمودار 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

نمودار 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه21. 88

نمودار 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 89

نمودار4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت... 90

نمودار 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

نمودار 4-28 : سطح توجه به مدیریت کیفیت... 92


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

"اد ممبر بینهایت" {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت و بازكردن پاپ آپ از روي سايت و وبلاگ شاید شما حوصله خواندن متن های طولانی را نداشته باشید اما بعضی مواقع 5 دقیقه خواندن یک متن تاثیر فوق العاده ای بر سایت یا وبلاگ شما داشته ...

آموزش دریافت شارژ رایگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

دیگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشید!!! به راحتی هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوری که میخواهید دریافت نمایید. توجه:این آموزش، کدهایی که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دریافت می کنید،نیست.(شارژ هرمی نیست.) دریافت شارژ به صورت آنی، بدون هیچ گونه ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

"محتوای این مجموعه را حتما با دیگر مجموعه های موجود در اینترنت مقایسه کنید" با تهیه این مجموعه می توانید به مطالب زیر دسترسی داشته باشید: 1. یک کتابچه 40 صفحه ای در زمینه احداث کارگاه جوراب بافی (تجربه شخصی دوران راهبی). 2.کتاب 732 صفحه ای "کار آفرینی" (کتابی فوق ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید 100% مورد تایید مارکت ها تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500نسخه بفروش میرسد عجله کنید 80% تخفیف بدلیل درخواست زیاد شما و فقط تا پایان این هفته قیمت نرم افزار با 80% تخفیف= 7500 تومان (نکته: بعد از پایان این هفته این نرم افزار ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم مصرف را ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

افزایش عضو تلگرام فیک و واقعی

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت کنید. آپدیت :27 مهر 95 +2 پک هدیه 60 هزار ایمیل فعال و بانک شماره های تلگرام . 75 درصد سود شما ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

از جمله اطلاعاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی، ضبط مکالمات شخص مورد هدف و ارسال آن به ایمیل، ضبط صداهای محیط اطراف تلفن و ارسال به ایمیل، پیدا کردن موقعیت تلفن با GPS، ارسال تمامی ...

در آمد اینترنتی | کسب درامد از اینترنت

در آمد اینترنتی | کسب درامد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط کسانی ایجاد شده اند که ...

آموزش آسان ساختن نرم افزار اندروید

آموزش آسان ساختن نرم افزار اندروید

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی نرم افزار برنامه ساز اندروید آپدیت جدید ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله بازار 500+دانلود درکمتراز7روز پس از آپدیت با رضایت کامل تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کارکرد نرم افزار فقط500 نسخه دیگر به فروش ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا اغلب ثروتمندان تحصیلات کمی دارند؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ راه های ثروتمند شدن شما کدام ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

ICDL2 - سوال کتبی ( سری اول )

ICDL2 - سوال کتبی ( سری اول )

یکی از مهمترین معضلات کارآموزان فنی و حرفه ای نداشتن منبع موثق در موضوع امتحانات پایان ترم می باشد این مهم ما را بر آن داشت تا سوالات وارده را بر اساس اولویت مطرح شده در آزمون های هماهنگ جمع آوری و در قالب فایل pdf منتشر کنیم . تعداد سوال : 40 عدد به همراه جواب تعداد صفحات : 4 ...

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

بهترین و فوق العاده ترین پکیج اموزشی انالیز ترکیبی و احتمال که در قالب جزوه تقدیم شما دوستان عزیز میشه!!!!! برای اولین بار و تنها در ijozve این جزوه اموزشی فوق العاده را با تخفیف ویژه 50% و به صورت کاملا اورجینال تهیه کرده و از ان لذت ببرید.. کافی فقط یک بار امتحان کنید تا ببینید ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی)

نرم افزار مدیریت کانال تلگرام (نسخه طلایی) ⊷قـابـلیـت هـای شگـفـت انـگیـز ⊶ نرم افزار مدیریت کانال تلگرام چیست؟! نرم افزار منحصر بفرد و انحصاری برای مدیریت ساده و حرفه ای کانال تلگرام میباشد. این نرم افزار با شرایط و کیفیت عالی آماده بهره برداری ...

ردیاب حرفه ای

ردیاب حرفه ای

بلاخره برنامه ردیاب حرفه ای موبایل ساخته شد 50%تخفیف فقط برای امروز پیشنهاد ویژه برای کاربران اندروید توضیحات نرم افزار نرم افزار ردیاب حرفه ای به شما امکان ردیابی افراد بروی نقشه را خواهد داد.... ردیابی لحظه ب لحظه فرزندان خود بروی نقشه میخوای دوستتو ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... مهم نیست فقط به این نکته توجه کنید که یک مغازه ی فرضا فرش فروشی یا یک مغازه ی کامپیوتر فروشی در روز چند مشتری وارد ...

پاورپوینت مسئله شر (پاورپوینت اندیشه اسلامی 1)

پاورپوینت مسئله شر (پاورپوینت اندیشه اسلامی 1)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 موضوع : پاورپوینت مسئله شر مباحث موجود در پاورپوینت : - تعریف و اقسام شر - راه حل های مسئله شرور - شر لازمه جهان مادی - اشکال کمتر بودن خیرات نسبت به شرور - شر ناشی از آزادی انسان ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت این برنامه ساخت شماره مجازی نیست به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

تحقیق کامل درمورد مدرسه

تحقیق کامل درمورد مدرسه

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از بهترین پژوهشها درمورد مدرسه را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ... در این تحقیق توضیحات کاملی در مورد مدرسه بیان می شود . مدرسه مکان آموزشی است که ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

اگر یک نفر توانسته کاری را انجام دهد پس شما هم میتوانید بیش از 500 فروش موفق از این محصول اتفاقی نیست این دلیل اعتماد کاربران به این سایت است آیا می دانید ۲۲ میلیون ایرانی از مسنجر تلگرام استفاده می کنند؟ و این یعنی یک بازار کار بسیار عالی که از طریق ان میتوانید ...

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

آموزش سریع کلیک کردن تبلیغات،بی دردسر و با صرفه

دوست دارید تبلیغهای سایتهای کلیکی PTC برای شما هم به این راحتی کلیک بشن؟ نسخه جدید در تاریخ 28 شهریور 1395 اضافه شد آیا لود شدن تبلیغات خستتون کرده؟ آیا به نظرتون هزینه اینترنت، از درآمد این تبلیغها بیشتره؟ آیا عکسها و فیلمهای موجود در تبلیغها ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما