آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2094
  • بازدید دیروز : 5109
  • بازدید کل : 2583740

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی


بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)

پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-بازرگانی

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 126

شرح مختصر:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان های دولتی.. می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است.

دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بیان شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین بررسی می شود که آیا مدیریت کیفیت می تواند مولفه های مدیریت رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟

روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های دولتی  هستند که در دیماه 1392 مشغول به کار بوده اند. نمونه‌ی انتخاب شده با توجه به جامعه آماری ، 200 نفر می باشد .

با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به رضایتمندی منابع انسانی و مدیریت کیفیت با اطمینان 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد ، همچنین بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3-اهداف پژوهش... 4

1-3-1-هدف اصلی.. 4

1-3-2- اهداف فرعی.. 4

1-4- فرضیات پژوهش... 5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی.. 5

1-5-2- قلمرو مکانی.. 5

1-5-3- قلمرو زمانی.. 5

1-6- تعریف اصطلاحات پژوهش... 5

1-7- محدودیت های تحقیق. 6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول : مدیریت کیفیت.. 9

2-1- مديريت جامع كيفيت... 10

2-2-تعريف مديريت جامع کيفيت 10

2-3- ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت... 11

2-3-1- فرايندگرايي.. 11

2-3-2- مشتري‌محوري.. 11

2-3-3- ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستم‌ها11

2-4- اصول مديريت جامع کيفيت... 11

2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 14

2-5-1- تغيير فرهنگي:14

2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 15

2-6-1- مديريت كيفيت جامع و دولت... 15

2-6-2- چالشهاي دولتي:16

2-7- ارتباطات و آموزش مديريت كيفيت جامع. 17

2-8-سنجش و اندازه گيري مدیریت جامع. 19

2-8-1- مشتريان:19

2-8-2-اهداف استراتژيك:19

2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 20

2-9-1-ديدگاه ضمني از سازمان. 20

2-9-2-جهت زماني اوليه:20

2-9-3-تاثير بر فرهنگ سازماني.. 21

2-9-4-الزامات رهبري:21

2-9-5-تاكيد بر كنترل مديريت... 21

2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 22

2-11-کیفیت خدمات.. 23

2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 24

بخش دوم: رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 25

2-12-مدیریت منابع انسانی.. 25

2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 26

2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 26

2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 27

2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 27

2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت... 28

2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت... 28

2-19- تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 32

2-19-1- تعاریف مختلف از رضایت شغلی.. 32

2-19-2- رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 34

2-19-3- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی.. 35

2-20- شاخص های رضایت شغلی.. 36

2-21-عوامل موثر بر رضایت شغلی :36

2-22- رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان. 38

2-23-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:40

2-24- رضایت شغلی و عملکرد :42

2-25- آموزش کارکنان. 42

2-25-1- اهداف آموزش کارکنان. 43

2-25-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان. 43

2-25-3- دلايل نياز به آموزش كاركنان. 45

2-25-4- مقاصد آموزش کارکنان. 45

2-26- مشارکت کارکنان. 48

2-26-1- نقش مشارکت در تصمیم گیری.. 48

2-26-2- بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی.. 49

2-26-3- ضرورت مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازمانها50

بخش سوم: تحقیقات داخلی و خارجی.. 55

2-27-پیشینه پژوهش... 55

2-27-1-تحقیقات داخلی:55

2-27-2-تحقیقات خارجی:56

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق. 59

3-2-جامعه آماری.. 60

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60

3-4-ابزار پژوهش... 60

3-5-روش گردآوري داده ها61

3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 61

3-6-1-روایی(اعتبار):61

3-6-2-پایائی(اعتماد):62

3-7 -متغیرهای تحقیق. 62

3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها63

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1-توصیف داده ها65

4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها67

4-2-1- نتایج توصیفی:68

4-3-نتایج استنباطی.. 93

4-4-نتایج آزمون فرضیه ها95

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 97

5-2- پیشنهادات.. 99

ضمائم: پرسشنامه. 100

خروجی نرم افزار SPSS. 102

منابع و مأخذ. 111

 فهرست جداول

 جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 61

جدول 3-2- طیف سوالات فرضیات.. 62

جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 65

جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

جدول 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

جدول 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 69

جدول 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 70

جدول 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 71

جدول 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 72

جدول 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

جدول 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 74

جدول 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

جدول 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

جدول 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

جدول 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

جدول 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

جدول 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه13. 80

جدول 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه14. 81

جدول 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

جدول 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 83

جدول 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 84

جدول 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18. 85

جدول 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 86

جدول 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

جدول 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 88

جدول 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:89

جدول 4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 89

جدول 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

جدول 4-28:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 92

جدول4-29: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش... 93

جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش... 94

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه سوم پژوهش... 95

 
فهرست نمودار ها

 نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 65

نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

نمودار 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه2. 69

نمودار 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه3. 70

نمودار 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4. 71

نمودار 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه5. 72

نمودار 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

نمودار 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه7. 74

نمودار 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

نمودار 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

نمودار 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

نمودار 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

نمودار 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

نمودار 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 80

نمودار 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 81

نمودار 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

نمودار 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه16. 83

نمودار 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه17. 84

نمودار 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه18. 85

نمودار 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه19. 86

نمودار 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

نمودار 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه21. 88

نمودار 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 89

نمودار4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت... 90

نمودار 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

نمودار 4-28 : سطح توجه به مدیریت کیفیت... 92


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند

دوره آموزشی راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله مقدماتی (۹۲۰۰۲۵۶۶) نوع برگزاری : آزمون بصورت الکترونیکی می باشد که نمونه سوالات و جزوات این ازمون با دانلود این مجموعه ارزان و ارزشمند قطعا قبولی شما تضمین میگردد این مجموعه نمونه سئوالات و سئوالات دوره قبلی بی نظیر شامل حدود 700 ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب و ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

پکیج فوق العاده حرفه ای آموزش دریافت شارژ رایگان

پکیج فوق العاده حرفه ای آموزش دریافت شارژ رایگان

دیگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشید!!! آموزشی ویژه به راحتی هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوری(ایرانسل-همراه اول-تالیا-رایتل) که میخواهید دریافت نمایید. توجه:این آموزش، کدهایی که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دریافت می کنید، نیست. این پکیج، نرم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

»دانلود جزوه و سوالات فنی و حرفه ای متصدی کافی

»دانلود جزوه و سوالات فنی و حرفه ای متصدی کافی

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل جزوء کامل و نکته به نکته و 250نمونه سوال با جواب آزمون ادواری فنی حرفه ای متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) می باشد که در ادامه با قیمت بدون رقیب در سطح اینترنت می توانید دانلود کنید: قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهی (دکتر ارام فر)

زیست شناسی گیاهی(کتابی کامل به منظور آمادگی برای کنکور) نوع فایل :Pdf حجم فایل:15مگابایت تعداد صفحه:130 فهرست مطالب: فصل اول: اندامک ها،سلول ها و بافت های گیاهی فصل دوم:ساختار نخستین ریشه وساقه فصل سوم:رشد نخستین و رشد پسین فصل چهارم:دستگاه های گیاهی فصل پنچم:رویش و تکثیر ...

دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری :

دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری :

دانلود خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : این کتاب هم به صورت ورد و هم به صورت پی دی اف در اختیار شما قرار می گیرد.روش های تحقیق در علوم رفتاری / دکتر زهره سرمد – دکتر عباس بازرگان – دکتر الهه حجازی نشر آگه تألیف این کتاب مبتنی بر موارد زیر است: تجربه های تدریس ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

نقش اقلیم در معماری( طراحی اقلیمی)

نقش اقلیم در معماری( طراحی اقلیمی)

نقش اقلیم در معماری باتوجه به مصرف روزافزون انرژی های فسیلی در منازل وباتوجه به اینکه این انرژی در حال اتمام میباشد میتوان گفت که طراحی بر اساس اقلیم یکی از ارکان اصلی طراحی معماری مدرن شده وکشورهای صنعتی پس از بحران نفت سال۱۹۷۳ سعی در از بین بردن وکم کردن نیاز به انرژی فسیلی ...

دانلود کتاب پرورش پرندگان زینتی و درآمد زا

دانلود کتاب پرورش پرندگان زینتی و درآمد زا

کتاب پرورش پرندگان زینتی و غیر زینتی (درآمد زا) : حاوی نکات کاربردی وتخصصی همراه با معرفی انواع نژادهای پرندگان زینتی و غیر زینتی می باشد این مجموعه شامل 16کتاب می باشد . محتوای این مجموعه با ارزش: فایل چند رسانه ای شامل: آموزش پرورش قناری آموزش پرورش سهره ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما