آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3023
  • بازدید دیروز : 2816
  • بازدید کل : 1479853

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی


بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)

پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-بازرگانی

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 126

شرح مختصر:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان های دولتی.. می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است.

دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بیان شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین بررسی می شود که آیا مدیریت کیفیت می تواند مولفه های مدیریت رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟

روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های دولتی  هستند که در دیماه 1392 مشغول به کار بوده اند. نمونه‌ی انتخاب شده با توجه به جامعه آماری ، 200 نفر می باشد .

با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به رضایتمندی منابع انسانی و مدیریت کیفیت با اطمینان 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد ، همچنین بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3

1-3-اهداف پژوهش... 4

1-3-1-هدف اصلی.. 4

1-3-2- اهداف فرعی.. 4

1-4- فرضیات پژوهش... 5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی.. 5

1-5-2- قلمرو مکانی.. 5

1-5-3- قلمرو زمانی.. 5

1-6- تعریف اصطلاحات پژوهش... 5

1-7- محدودیت های تحقیق. 6

 فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول : مدیریت کیفیت.. 9

2-1- مديريت جامع كيفيت... 10

2-2-تعريف مديريت جامع کيفيت 10

2-3- ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت... 11

2-3-1- فرايندگرايي.. 11

2-3-2- مشتري‌محوري.. 11

2-3-3- ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستم‌ها11

2-4- اصول مديريت جامع کيفيت... 11

2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 14

2-5-1- تغيير فرهنگي:14

2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 15

2-6-1- مديريت كيفيت جامع و دولت... 15

2-6-2- چالشهاي دولتي:16

2-7- ارتباطات و آموزش مديريت كيفيت جامع. 17

2-8-سنجش و اندازه گيري مدیریت جامع. 19

2-8-1- مشتريان:19

2-8-2-اهداف استراتژيك:19

2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 20

2-9-1-ديدگاه ضمني از سازمان. 20

2-9-2-جهت زماني اوليه:20

2-9-3-تاثير بر فرهنگ سازماني.. 21

2-9-4-الزامات رهبري:21

2-9-5-تاكيد بر كنترل مديريت... 21

2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 22

2-11-کیفیت خدمات.. 23

2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 24

بخش دوم: رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 25

2-12-مدیریت منابع انسانی.. 25

2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 26

2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 26

2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 27

2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 27

2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت... 28

2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت... 28

2-19- تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 32

2-19-1- تعاریف مختلف از رضایت شغلی.. 32

2-19-2- رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 34

2-19-3- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی.. 35

2-20- شاخص های رضایت شغلی.. 36

2-21-عوامل موثر بر رضایت شغلی :36

2-22- رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان. 38

2-23-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:40

2-24- رضایت شغلی و عملکرد :42

2-25- آموزش کارکنان. 42

2-25-1- اهداف آموزش کارکنان. 43

2-25-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان. 43

2-25-3- دلايل نياز به آموزش كاركنان. 45

2-25-4- مقاصد آموزش کارکنان. 45

2-26- مشارکت کارکنان. 48

2-26-1- نقش مشارکت در تصمیم گیری.. 48

2-26-2- بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی.. 49

2-26-3- ضرورت مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازمانها50

بخش سوم: تحقیقات داخلی و خارجی.. 55

2-27-پیشینه پژوهش... 55

2-27-1-تحقیقات داخلی:55

2-27-2-تحقیقات خارجی:56

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1-روش تحقیق. 59

3-2-جامعه آماری.. 60

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60

3-4-ابزار پژوهش... 60

3-5-روش گردآوري داده ها61

3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 61

3-6-1-روایی(اعتبار):61

3-6-2-پایائی(اعتماد):62

3-7 -متغیرهای تحقیق. 62

3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها63

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1-توصیف داده ها65

4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها67

4-2-1- نتایج توصیفی:68

4-3-نتایج استنباطی.. 93

4-4-نتایج آزمون فرضیه ها95

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 97

5-2- پیشنهادات.. 99

ضمائم: پرسشنامه. 100

خروجی نرم افزار SPSS. 102

منابع و مأخذ. 111

 فهرست جداول

 جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 61

جدول 3-2- طیف سوالات فرضیات.. 62

جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 65

جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

جدول 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

جدول 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 69

جدول 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 70

جدول 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 71

جدول 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 72

جدول 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

جدول 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 74

جدول 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

جدول 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

جدول 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

جدول 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

جدول 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

جدول 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه13. 80

جدول 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه14. 81

جدول 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

جدول 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 83

جدول 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 84

جدول 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18. 85

جدول 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 86

جدول 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

جدول 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 88

جدول 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:89

جدول 4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 89

جدول 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

جدول 4-28:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 92

جدول4-29: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش... 93

جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش... 94

جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه سوم پژوهش... 95

 
فهرست نمودار ها

 نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 65

نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66

نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68

نمودار 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه2. 69

نمودار 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه3. 70

نمودار 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4. 71

نمودار 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه5. 72

نمودار 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73

نمودار 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه7. 74

نمودار 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75

نمودار 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76

نمودار 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77

نمودار 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78

نمودار 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79

نمودار 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 80

نمودار 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 81

نمودار 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82

نمودار 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه16. 83

نمودار 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه17. 84

نمودار 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه18. 85

نمودار 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه19. 86

نمودار 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87

نمودار 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه21. 88

نمودار 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 89

نمودار4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت... 90

نمودار 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91

نمودار 4-28 : سطح توجه به مدیریت کیفیت... 92


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

دریافت SMS های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! توجه:این نرم افزار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 بهمن 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید یا برای انها پیام بفرستید یعنی زمانی که شما با دیگران تماس میگیرید شماره دلخواهی که شما ...

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان

پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان دانلود پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر چقدر نیاز داشته باشید می توانید شماره ی مجازی ایجاد کنید با قابلیت ثبت نام در تلگرام و واتس آپ و وایبر و دیگر برنامه ها مزایای استفاده از پکیج Virtual ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک(ربات ,

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 10 بهمن1395 کسب درامد میلیونی از ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا اغلب ثروتمندان تحصیلات کمی دارند؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ راه های ثروتمند شدن شما کدام ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

از جمله اطلاعاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی، ضبط مکالمات شخص مورد هدف و ارسال آن به ایمیل، ضبط صداهای محیط اطراف تلفن و ارسال به ایمیل، پیدا کردن موقعیت تلفن با GPS، ارسال تمامی ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

پکیج سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن - خرید پستی

پکیج سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن - خرید پستی

پکیج کامل « سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن » برای خرید پستی ( ۲۳ جلسه ویدیویی و صوتی + کتاب pdf + کتاب صوتی ) برای آگاهی ...

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

یکی از قدیمی ترین روش هایی که از زمان های بسیار دور تا به امروز برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و ارسال سیگنال های مورد نظر به ضمیر ناخودآگاه، برای خلق تغییرات مطلوب و ایده آل در زندگی، مورد استفاده قرار میگرفته، استفاده از عبارت عای تاکیدی مثبت بوده است. عبارت های تاکیدی در ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** مدت خرید با تخفیف محدود می باشد. ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

آموزش دانلود و ذخیره تمام موزیک های Spotify در

آموزش دانلود و ذخیره تمام موزیک های Spotify در

در این روش موزیک ها مستقیما از سرور Spotify دانلود می شوند این روش کاملا جدید، بی دردسر و بسیار سریع است آهنگ های دانلودی توسط این روش دارای بالاترین کیفیت هستند ( کیفیت 320K کاملا واقعی ) در این برنامه قادرید تمام موزیک های مورد نظر خود را از اسپوتیفای با کیفیت فوق العاده ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

تحقیق نیرو و انواع نیرو

در همه این موارد نیروي دست یا نیروي پاي شخص باعث حرکت ، جابه جایی، تغییر شکل یا تغییرجهت جسم می شود.تعاریف:نیرو کشش و رانش است..نیرو عاملی است که باعث توقف اجسام متحرك می شود.نیرو عاملی است که باعث تغییر جهت اجسام می شود.نیرو عاملی است که باعث تغییر شکل اجسام می شود.اقسام ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

بدون شک یکی از مهمترین کتابهایی که علی الخصوص در کنکورهای مختلف ازش استفاده میشه همین کتاب 1100 لغت بارونزه که از نظر طراحان سوال هر سال جایگاه خودش رو در قسمت واژگان کنکور داره و چندین سوال مهم واژگان از این کتاب طراحی میشه ، به جز کنکور باید به ازمونهای بین المللی زبان نیز ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ-نسخه 15(بروز

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ-نسخه 15(بروز

---{شاید شما حوصله خواندن متن های طولانی را نداشته باشد اما بعضی مواقع 5 دقیقه خواندن یک متن تاثیر فوق العاده ای بر زندگی ما دارد}--- ---تغییرات اساسی در نرم افزار ایجاد شد--- آپدیت 95/9/22 در سیستم های رتبه دهی به سایت ها و وبلاگ ها برحسب تعداد بازدید رتبه داده نمیشود بلکه برحسب ...

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

جزوه انالیز ترکیبی و احتمال

بهترین و فوق العاده ترین پکیج اموزشی انالیز ترکیبی و احتمال که در قالب جزوه تقدیم شما دوستان عزیز میشه!!!!! برای اولین بار و تنها در ijozve این جزوه اموزشی فوق العاده را با تخفیف ویژه 50% و به صورت کاملا اورجینال تهیه کرده و از ان لذت ببرید.. کافی فقط یک بار امتحان کنید تا ببینید ...

پکیج سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن - خرید دانلودی

پکیج سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن - خرید دانلودی

پکیج کامل « سیر تا پیاز ثروت و ثروتمند شدن » برای دانلود ( ۲۳ جلسه فایل صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب صوتی و pdf ) چرا کسب درآمد میلیونی برای من سخت و ناممکن شده ؟ چرا هیچ موقعیت کسب ثروت برای من پیش نمی آید و اگر هم موقعیتی داشته باشم اون رو خراب می کنم ؟ آیا ...

فروشنده جذاب

فروشنده جذاب

چگونه یک فروشنده جذاب باشیم؟ (اسرار نفود در ذهن و قلب مشتریان که هر فروشنده ای باید بداند) خواندن این مطلب فقط 5 دقیقه از وقت شما را میگیرد .از اینکه صبورانه این متن را تا انتها می خوانید سپاسگزاریم . ♣آینده از آن کسانی است که بیشتر میدانند♣ ، نه کسانی که بیشتر کار ...

دریافت فایل : فروشنده جذاب

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان
لامپ فوق کم مصرف پاک نور
http://kia-ir.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما